(Avisen Agder) Skattelistene for inntektsåret 2021 ble tilgjengelig for søk på skatteetaten.no 7. desember. Siden desember i fjor har det vært 1,5 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 437.000 unike innlogginger. Det er litt lavere enn året før da det var 1,6 millioner søk. Stortinget har besluttet at det skal loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Til sammenligning var det i 2012, året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk.

– Skattelistene er ikke en lønnsoversikt, men forteller hva folk har i netto inntekt og netto formue, altså hva som er skattbar inntekt og skattbar formue. Skattelistene forteller også hva folk betaler i skatt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til NTB.

Inntekt

Inntektstallet i skattelistene viser lønnsinntekten inkludert kapitalinntekter, fratrukket alle fradrag som for eksempel, minstefradrag, foreldrefradrag og lånerenter. Derfor har de aller fleste en høyere lønnsinntekt enn hva nettotallene viser. Alminnelig inntekt kan være større enn lønnsinntekten hvis det er realisert en større aksjegevinst eller har andre store kapitalinntekter.

Inntekt som er tatt med er for eksempel lønn inkludert verdi av frynsegoder, renteinntekter, utbytte på aksjer og pensjon.

Har en person for eksempel har mye gjeld, og dermed har betalt mye renter, vil summen for inntekten være mye lavere en det vedkommende egentlig har i lønn.

Det kan også være at vedkommende pendler, og har trukket fra utgifter til pendlerbolig og reiseutgifter.

Formue

Formue er den skattemessige verdien av det personen eier, minus gjeld. Eiendeler kan være bankinnskudd, verdi av aksjer og fond, hus og hytte.

Men heller ikke her er den reelle formuen helt i samsvar med det som står i skattelistene. Likningsverdi av bolig er for eksempel maks 30 prosent av markedsverdi når den skal føres opp i likningen.

Når gjelden er større enn likningsformuen, blir nettoformuen null.

Skatt

Skatt er tallet som vedkommende har betalt inn i skatt, og inkluderer inntektsskatt, skatt til kommune og stat, toppskatt, skatt på utbytte og trygdeavgift.

Innbetalt skattebeløp er det eneste nøyaktige tallet som sier noe om privatpersonens økonomi.