(Jarlsberg Avis)

Holmestrand: Det var i slutten av april at Jan Fredrik Vogt og Fremskrittspartiets tre andre representanter i kommunestyret satte fram krav om lovlighetskontroll av to av kommunens vedtak.

Klagen trakk frem punktene inhabilitet, at saker ikke har vært tilstrekkelig opplyst og at områdeplansaksbehandlingen har blitt påvirket for å sikre bedre avtaleutfall for dammene.

LES BAKGRUNNEN FOR KRAVET HER

Kravet ble også sendt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som gjorde det klart at de avventer å behandle kravet til kommunen selv har gjort sin behandling av kravet.

Holmestrand kommune har på sin side hyret inn advokatfirmaet Hjort for å få en uavhengig, juridisk vurdering av kravet om lovlighetskontroll.

«Reell politisk uenighet»

Advokatfirmaet har nå i et tolv sider langt notat konkludert med at ingen av forholdene som er tatt opp i kravet om lovlighetskontroll, gir grunn til å oppheve vedtaket om områderegulering av Nordre Jarlsberg brygge som ugyldig.

Dette var også alle unntatt Frp fire representanter enige i, da kommunestyret behandlet lovlighetskontrollen onsdag.

Flertallet støtter seg til den eksterne advokatvurderingen, der det blant annet står om kommunestyrets møtebehandling i april: «(...) Her synes det altså ikke å være manglende opplysninger, eller manglende forståelse av sakens faktiske sider, men en reell politisk uenighet som begrunnet at man falt ned på ett vedtak fremfor et annet. På denne bakgrunn kan vi ikke se at det knytter seg slike mangler til sakens opplysning at vedtaket må anses ugyldig».

– Ikke holdepunkter

Når det gjelder klagernes spørsmål ved om vedtak er fattet med forventning om gunstigere avtale, skriver advokatfirmaet blant annet:

«Ut fra sakens dokumenter og gjennomgangen av opptak fra kommunestyremøtet 14. april, har vi vanskelig for å se at kommunestyrets reelle beveggrunner for vedtakelse av planen har vært å oppnå et nytt og bedre avtaletilbud».

LES OGSÅ:Hva skjedde med å spille hverandre gode?

De legger til: «Objektivt sett er det også vanskelig å se at det er en sammenheng mellom den vedtatte planen og premisset om en mer gunstig avtale. Slik saken står, har kommunen ingen garanti for at en bedre avtale oppnås. Klagers standpunkt synes altså å måtte hvile på en forutsetning om at en eller flere kommunestyrerepresentanter har mottatt signaler under hånden om at et gunstig vedtak i plansaken ville medføre økte midler ved overtakelse av damanlegget. En slik påstand kan vi heller ikke se at det er holdepunkter for.»

Avviste brudd på Straffeloven

Frp-representantene ønsket også å få vurdert om kommunen/kommunestyret hadde brutt Straffeloven. Dette ut fra en argumentasjon om at hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø først avviste et vedtak de mente var lovstridig, men at kommunen nå fatter vedtak i påvente av en økonomisk kompensasjon man tidligere anså utilbørlig å kreve.

Også dette blir avvist av advokatfirma Hjort, som konkluderer med at anførselen om at vedtaket er fattet med forventing om gunstigere avtale, ikke kan føre fram.

Ikke en «særlig fordel»

Frp-klagerne stilte dessuten spørsmål ved om kommunestyremedlem Karl Einar Haslestad (Ap) var inhabil ved behandlingen av områdeplanen, fordi han har bolig på Nordre Jarlsberg Brygge og dermed innenfor planområdet.

LES OGSÅ:Kommunen - økonomi, ansvar og politikk

Advokatfirmaet slår fast at de har ikke funnet særegne forhold ved planen som får direkte og håndfaste virkinger for Haslestad selv eller hans eiendom:

«Snarere tvert imot synes ikke virkningen for Haslestad å bli noe annerledes enn for andre beboere i planområdet. At området blir tilført parkeringsanlegg og marina, kan vanskelig anses som en særlig fordel for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til. Reguleringsområdets størrelse gir heller ikke grunn til å stille særlige spørsmål ved hans habilitet. Utover å delta aktivt i debatten, er det heller ikke fremkommet at Haslestad har utvist et særskilt engasjement i saken.»

Tar ikke klagen til følge

Alle punktene Jan Fredrik Vogt og resten av Frp-gruppa mente dannet grunnlag for lovlighetskontroll, er dermed blitt tilbakevist av advokatfirmaet Hjort.

Vogt var ikke innstilt på å gi seg, og i kommunestyret onsdag ville han først stille forslag om at klagen skulle tas til følge og reguleringsplan kjennes ugyldig. Senere modererte han forslaget til «Klagen tas til følge. Det gis oppsettende virkning til saken er endelig behandlet på nytt. Klagers begrunnelse tiltres i det vesentlige».

LES OGSÅ:Åpner for tvangskjøp i Gjøgri

Dette forslaget fikk uansett bare Frps egne stemmer, mens resten av kommunestyret vedtok at lovlighetsklagen ikke tas til følge og oversendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Reagerte kraftig

Flere i kommunestyret reagerte kraftig på Jan Fredrik Vogt og Frp krav om lovlighetskontroll, og ikke minst påstanden om at politikerne kan ha brutt Straffelovens paragraf 30.

– Det er veldig spesielt, sa Per Harald Agerup (Sp), og la til:

– Det Frp egentlig antyder, er at posisjonen er korrupt. Det er en rimelig grov påstand, og det er sterkt beklagelig at den gjentas, slik Vogt har gjort i kommunestyret. Jeg føler meg rett og slett såret og fornærmet, men påstandene blir grundig tilbakevist av advokatene.

Agerup mente det var åpenbart at Frp-kravet om kontroll var politisk begrunnet, ikke faglig.

– Og nå har dette kravet ført til at advokatfirmaet har blitt betalt 150.000 kroner for utredningen, og i tillegg kommer indirekte kostnader.

LES OGSÅ:Restriksjonene: Politikerne ville gå litt lenger

– Tillitsvekkende vurdering

Ordfører Elin Gran Weggesrud (Ap) var heller ikke fornøyd med kontrollkravet og utgiftene det har påført kommunen.

– Det er grundige og lettfattelige argumenter fra advokatene. Vurderingen deres er tillitsvekkende. Om man skal fremme lovlighetskontroll igjen, og kommunestyret må betale flerfoldige tusen for det, må det være noe som er bedre fundert enn det som er levert fra Vogt og Frp i denne runden.