Som kjent holdt Alta kommune nylig folkeavstemning om kommunen skulle fortsette i Finnmark fylke eller søke overføring til Troms. Denne folkeavstemningen viser hvor tilfeldig utfallet kan være:

Alta har omtrent 21.000 innbyggere. Mindre enn 38 prosent av de stemmeberettigete stemte. 123 stemmers overvekt avgjorde at kommunen fortsatt skal tilhøre Finnmark. Før folkeavstemningen hadde kommunestyret forpliktet seg til å «følge folkets råd». Folkeavstemningen var dermed ikke rådgivende, men bindende for kommunestyret. Men ikke bindende for fylkestingene i de to berørte fylkene, og heller ikke bindende for regjeringa.

La oss overføre disse erfaringene til spørsmålet om nye Holmestrand kommune skal splittes opp, bare to-tre år etter sammenslutningen mellom Sande og Holmestrand/Hof. Kommunestyret bestemte i møte 9. februar med 19 mot 18 stemmer å åpne for en mulig folkeavstemning.

Men ingen i kommunestyret sa at de ønsket å splitte kommunen. Kommunestyret vedtok derfor enstemmig at det skulle utarbeides en oversikt over hva en oppsplitting av kommunen ville koste. Alle partier sa mer eller mindre tydelig at de håper at folk vil stemme mot oppsplitting når de får informasjon om hva dette vil koste – for innbyggerne i både gamle Sande og gamle Holmestrand.

Hvis kommunestyret i møtet 8. juni velger å arrangere folkeavstemning, kan det fort skje at bare 38 prosent eller enda færre, for eksempel 30 prosent, kommer til å stemme. Hvis et flertall i kommunestyret på forhånd forplikter seg til å «følge folkets råd», kan et knepent flertall, for eksempel 15,1 prosent av de stemmeberettigete avgjøre om kommunen skal oppløses.

Det er klart at mange av dem som støtter kravet om oppsplitting av kommunen, vil stemme i en eventuell folkeavstemning. Med andre ord: Jo lavere deltakelse i (en eventuell) folkeavstemning, jo mer sannsynlig at det blir flertall for oppsplitting. Og jo lavere deltakelse, jo mindre vekt bør kommunestyret legge på resultatet. Og omvendt.

Vi kan altså vente oss en «valgkamp» der alle partier som er representert i kommunestyret vil argumentere for at alle med stemmerett bør stemme, og der alle partier (mer eller mindre tydelig) vil argumentere MOT oppsplitting av kommunen.

SV i Holmestrand mener at spørsmålet om oppsplitting av nye Holmestrand kommune ikke bør avgjøres ved folkeavstemning. Kommunestyret er valgt til å ta ansvar for små og store beslutninger vedrørende kommunens drift og utvikling i perioden 2021-25. Kommunestyret bør ikke skyve dette ansvaret fra seg, og slett ikke i spørsmålet om oppsplitting, som vil få store virkninger for alle som bor i kommunen. SV mener at en folkeavstemning med liten deltakelse slett ikke egner seg til å avgjøre framtida for kommunen. Når Sande og Holmestrand først er slått sammen, må nye Holmestrand kommune få en rimelig arbeidsperiode til å vise om den er liv laga.