De ansatte i kommunen er vår viktigste ressurs, og selvsagt skal de som jobber i hjemmetjenesten ha gode arbeidsforhold! Det betyr imidlertid ikke at vi kan inngå en 5 eller 10-årig leieavtale på gamle Haga skole, når kommunen ikke har bestemt hvordan fremtidens helse- og omsorgstjenester, herunder hjemmetjenesten, skal organiseres.

I junimøtet i kommunestyret ble det uttalt fra daværende kommunalsjef for helse- og omsorgstjenester, Frode Hestnes, at det skulle fremlegges en helhetlig plan for hvordan vi skal organisere tjenestene våre fremover. Planen skulle fremlegges i september. Derfor fremgikk det også av vedtaket som Høyre fikk flertall for, at disse to sakene måtte ses i sammenheng. Den helhetlige planen må på plass før vi kan fatte endelig vedtak om nye lokaler for hjemmetjenesten i Sande.

Denne planen, som Høyre og flertallet altså mente var en forutsetning, ble dessverre ikke ferdigstilt til møtene nå i september. Nå fremmer kommunedirektøren saken om lokasjoner til hjemmetjenesten i Sande, uten å svare opp vedtaket fra juni. Det mener vi i Høyre at er kritikkverdig, og dessuten en oppskrift på støy og konflikt.

Frem til juni i år så var kommunedirektøren klar på at vi bare skulle ha én base for hjemmetjenesten i hele kommunen. Nå er det enstemmig vedtatt av kommunestyret at vi hvert fall skal ha baser i alle tre kommunedeler. Det mener Høyre er fornuftig og riktig.

Det har siden 2019 ikke vært en eneste sak eller politisk diskusjon om at man umiddelbart må gjøre noe med lokalene til hjemmetjenesten i Sande. Selv om man pratet om samlokalisering til én base i hele kommunen, var denne prosessen mange år fra ferdigstillelse. Det prekære behovet som er nå, mener vi derfor at burde vært oppe som en politisk sak langt tidligere.

Nå sitter fagfolk i kommunen og diskuterer hvordan tjenestene skal organiseres fremover. En av tingene som diskuteres er hvorvidt vi burde ha flere baser for hjemmetjenesten både i Holmestrand og Sande. Dette ble bekreftet av kommunalsjefen i formannskapsmøtet.

Dersom fagfolkene nå vurderer det sånn at vi bør ha mer enn tre baser til sammen, for å organisere hjemmetjenesten på beste og mest effektive vis for brukere og ansatte, vil vi i Høyre følge det. Hvis det igjen resulterer i at det blir to baser for hjemmetjenesten i Sande er selvsagt plassbehovet et annet enn det som nå er lagt frem i saken for politikerne. Da er det dumt å ha inngått en leieavtale som binder oss i mange år fremover.

Arealet det ble lagt opp til å leie i junimøtet, er i denne møterunden bekreftet å være det dobbelte av det hjemmetjenesten egentlig har behov for. Dette bekrefter etter Høyres syn at det var riktig å sende saken tilbake til administrasjonen.

Vi erkjenner at arbeidet med den helhetlige planen kan ta et par år å realisere, og da er det ikke tvil om at man må ha midlertidig og tilfredsstillende løsninger på plass for den tiden det tar. Høyre vil selvsagt at hjemmetjenesten skal ha tilfredsstillende fasiliteter og gode arbeidsforhold, men vi har som folkevalgte også en plikt til å benytte felleskapets ressurser på beste vis. Vi kan ikke inngå en 5 eller 10-årig avtale om å leie 1500 m2, når kommunen selv sier at de har behov for 878,5 m2.

Det nytter heller ikke å si at dette skal være en midlertidig løsning, og samtidig skulle få inn legekontor i samme bygg. Legene er avhengige av langsiktighet og forutsigbarhet for å skulle være villig til å investere stort i nye kontorer til seg selv.

Vi gjentar derfor i september det vi sa i juni: før vi bestemmer oss for endelig løsning for hjemmetjenesten i Sande må vi ha den helhetlige planen for organisering av hjemmetjenesten. Å bestemme seg for å leie et lokale for mange år fremover, før man har bestemt seg for hvor og hvordan tjenesten skal være organisert mener Høyre er uansvarlig, og en oppskrift på hvordan vi ikke kan forvalte felleskapets midler.

Vedtaket er nå at endelig beslutning om nye lokaler for hjemmetjenesten i Sande på kort og lang sikt skal tas i november 2023, som er det samme tidspunktet som kommunedirektøren har sagt han vil fremlegge den helhetlige planen. Da er Høyres mål at vi i det møtet skal ha på plass en kortsiktig løsning som gjør at hjemmetjenesten raskt får tilfredsstillende lokaler, eksempelvis ved å inngå leieavtale som gir hjemmetjenesten de lokalene de trenger. Samtidig som vi vedtar en langsiktig løsning som gjør at hjemmetjenesten i mange år fremover har gode arbeidsforhold til det beste for de ansatte og brukerne.

Aleksander Leet og Hedda Wike

På vegne av kommunestyregruppa til Holmestrand Høyre