– Det er et arbeidsmiljøproblem

Ordfører Elin Weggesrud innledet tirsdagens kommunestyre med å redegjøre for problemet rundt hets og sjikane av ansatte på byggesaksavdelingen.

Ordfører Elin Weggesrud innledet tirsdagens kommunestyre med å redegjøre for problemet rundt hets og sjikane av ansatte på byggesaksavdelingen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Innledningsvis til kommunestyremøtet tirsdag tok ordfører Elin Weggesrud ordet. Hun fortalte at enkelte politikeres oppførsel på sosiale medier hvor de hetser, sjikanerer og beskylder ansatte for korrupsjon og lemfeldig utredning har gått for langt. – Nå har det blitt et arbeidsmiljøproblem i enkelte avdelinger, sa hun.

DEL

Sande Avis er felt i PFU på punkt 4.14 i denne saken.

Se PFUs uttalelse her: Sande Avis felt i Pressens faglige utvalg

Her kan du lese hele innlegget til ordfører Elin Weggesrud:

I to forskjellige omganger har ordfører oppdatert formannskapet på status rundt opplevd belastning i avdeling byggesak knytta til enkelte folkevalgtes fremferd på sosiale medier og også i møter. Formannskapet har vært fulltallig begge ganger.

Det har også vært gjennomført et møte i gruppelederforum på saken. I dette møtet var selvsagt alle partier innkalt. Alle var representert, med unntak av Frp.

I tillegg har det vært en formell sak om samme problematikk på kartet i Arbeidsmiljøutvalget.

I forrige formannskapsmøte, var problematikken også formelt satt på dagsorden som en drøftingssak.

Dere er også kjent med utspill og henvendelser til ordfører fra samtlige tillitsvalgte og hovedverneombud i flere omganger via lokalavisen.

Sande Avis er felt i PFU på punkt 4.14 i denne saken.

Sande Avis er felt i PFU på punkt 4.14 i denne saken.

Oppsummering av saken

Saken har nå gått så langt, at ordfører som øverste leder for folkevalgte organer finner det hensiktsmessig å oppsummere i dette innlegget og dermed informere hele kommunestyret, slik at samtlige av kommunestyrets representanter er varslet om status.

LES OGSÅ (SA+): Hør munnhuggeriet mellom ordføreren og Patricia Eriksen 

Bakgrunn:

Det har vært gjentatte og vedvarende episoder med det som kan klassifiseres som sjikanerende og svært alvorlige påstander om straffbare forhold på nett, rettet mot navngitte ansatte i byggesaksavdelingen, kommunalsjef og rådmann. Dette har vært tema i gjentatte avisinnlegg, facebookinnlegg og også interpellasjon.

Det forekommer også videoer der avdelingens fagfolk opplever at deres faglige integritet og kompetanse dras i tvil av enkelte kommunestyrerepresentanter.

De har også observert at enkelte kommunestyremedlemmer offentlig omtaler forvaltningsrevisjonsrapporten som «makkverk» og «bestillingsverk.»  Jeg vil peke på at denne forvaltningsrevisjonen var en gjennomgang de ansatte ønsket velkommen, nettopp for å se hvilke forbedringspunkter det ville bli pekt på. Rapporten viste at avdelingen er svært god på mye, men at de også har en jobb å gjøre innenfor enkelte områder. Dette har de laget en plan for og er i gang med gjennomføringen av. Kommunestyret ga sin tilslutning til denne planen når saken ble behandlet og det var enighet om å gi avdelingen arbeidsro til å gjennomføre forbedringsprosjektet sitt.

Ansatte må skjermes

Møte- og debattklimaet knytta til enkelte representanter i utvalget NMK oppleves også som så belastende, at ansatte i fagavdelingen ikke lenger skal være tilstede i møtene, da de skal skjermes for dette. Ordfører har selv overvært deler av et par møter i utvalget og støtter avgjørelsen fra leder og vernetjeneste.

Dette gir en demokratisk utfordring, da vi ikke har like god tilgang til å stille spørsmål til de saksbehandlere som kjenner sakene best og har fulgt de, i de møtene hvor beslutninger skal tas.

LES OGSÅ (SA+): – Bommet totalt 

Det etterlates stadig et inntrykk fra enkelte representanter både i møter og på nett, om at det foregår lyssky virksomhet i kommunen, samt at det er en stor grad av inkompetanse.

Det fremkommer i henvendelser direkte til ordfører fra flere ansatte at de føler dette svært belastende, også i virksomheter langt utenfor byggesaksavdelingen. Det omtales som fryktbasert ledelse og de utrykker uro for at de er nestemann som vil bli utsatt for slik omtale. Når de kan behandle andre sånn, kan de behandle meg sånn….

Ordfører registrerer også at denne negative omtalen nå også rammer de som legger ned betydelig frivillig og ulønnet innsats i bygda vår.

På sosiale medier har enkelte folkevalgte framsatt svært alvorlige påstander mot ansatte i Sande kommune, påstander som den ansatte ikke kan forsvare seg mot.

Definert som arbeidsmiljøproblem

Nå-situasjon:

Byggesaksavdelingen opplever dette som så belastende at det nå er definert som et arbeidsmiljøproblem og det er gjennomført et møte med tillitsvalgte, hovedverneombud, rådmann, ordfører og bedriftshelsetjenesten.

Som en konsekvens av dette, hadde Arbeidsmiljøutvalget møte 28.03. hvor denne saken var satt på deres formelle sakskart.

I dette møtet, ble det bebudet at dersom ikke det skjer en endring i hvordan disse representantene forvalter arbeidsgiveransvaret som er lagt til de som kommunestyrerepresentanter, har hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten varslet at de med hjemmel i arbeidsmiljøloven kan pålegge avdelingen å legge ned arbeidet grunnet langvarig og alvorlig belastning.

Arbeidstilsynet vil da også bli koblet inn.

Det gjennomføres jevnlig risikovurderinger knyttet til alle kommunens virksomheter. I en revideringa av en slik for rådhuset, ble det lagt til et nytt punkt som omtaler enkelte folkevalgtes adferd som en risikofaktor for helse og trivsel for de ansatte.

Ordførers vurdering

Dette er en svært alvorlig sak. Jeg håper dere tar alvoret innover dere. Våre ansatte opplever enkelte av sine arbeidsgivere – enkelte av oss som en så stor belastning at det er et arbeidsmiljøproblem.

Ordfører støtter vernetjenestens vurdering om at atferden klassifiseres som mobbing.

Når vi uttaler oss i møter, i offentlig debatt eller på sosiale medier, opptrer vi i rollen som folkevalgt – men også som arbeidsgiver.

LES OGSÅ (SA+): Kobler inn lensmannen 

Jeg vil at dere tenker over følgende konkrete spørsmål:

- Er det greit at en representant for arbeidsgiver kaller en ansatt for løgner, manipulerende, konspiratorisk, bedragersk og korrupt?

- Er det greit at representanter for arbeidsgiver legger ut film på sosiale medier som latterliggjør og harselerer med de ansattes faglige arbeid?

- Er det greit at representanter for arbeidsgiver oppretter og administrerer en Facebook-gruppe som tilsynelatende skal gi ros og ris til byggesak, og som velger å opprettholde denne siden når den bare blir en arena for nett-troll og for hets og trakassering av ansatte?

- Er det greit at representanter for arbeidsgiver stadig etterlater et inntrykk av at det foregår ulovligheter, forskjellsbehandling og slett kvalitet på arbeidet som leveres?

Hvis dette hadde skjedd i andre deler av forvaltningen; Ville man for eksempel ha akseptert at fylkestingsrepresentanter hadde gjort slike ting mot ansatte på en videregående skole?

Er det greit at en representant for arbeidsgiver kaller en ansatt for løgner, manipulerende, konspiratorisk, bedragersk og korrupt?

De folkevalgte bør tenke seg nøye om hva man sier og skriver om de ansatte. Det sies at «påstander og ryktespredning om personer alltid vil bli knyttet til denne personen - uansett om det er sant eller ikke. Slike påstander er umulig å forsvare seg mot og vil for alltid hefte ved den personen det gjelder». På sosiale medier har enkelte folkevalgte framsatt svært alvorlige påstander mot ansatte i Sande kommune, påstander som den ansatte ikke kan forsvare seg mot.

- Dette må nå ta slutt!

Nei, uansett hva man måtte mene om byggesaksbehandlingen eller øvrige fagfolk i Sande: Dette er uakseptabel atferd fra folkevalgte og har nå pågått i lang tid. Offentlig ansatte er ikke fritt vilt. Dette må nå ta slutt!

Dette skjer samtidig med at Sande-samfunnet er i en rivende utvikling. I forrige valgperiode ble grunnlaget for denne utviklingen lagt; Vi fikk bygget opp en stabil bemanning i plan/byggesak og langsiktige planer ble vedtatt. Nå er administrasjonen og mange av oss folkevalgte alvorlig bekymret for at dette kan rakne og at kommunen ikke klarer å følge opp næringslivets behov og forventninger. De store prosjektene på Nordre Jarlsberg Brygge, i sentrum og i Hanekleiva gjør seg ikke selv. I en større kommune ville vi satt av egne ressurser til hver av prosjektene.

Nå er kommunen i en situasjon med store og alvorlige bemanningsutfordringer innen plan/byggesak. Samtidig må de ansatte bruke mye tid og ressurser på gransking og til å følge opp påstander i møter og på sosiale medier. Dette tapper organisasjonen for energi, det utfordrer arbeidsmiljøet blant de ansatte og det medfører helt feil bruk av ressursene.

Hva skal til for å lykkes?

Hvis Sande skal lykkes fremover, må vi tenke på hvordan vi skal oppnå det. Er det med en «oss og dem – tankegang» og motsetninger i fokus, eller det på lag med de ansatte og som et «vi» at vi klarer det best?

Hva skal til for at avdelingene våre, bygda vår og vi som kommunens folkevalgte skal lykkes med å gi gode tjenester til innbyggerne og næringslivet?

Det er et paradoks at konsekvensen av enkelte folkevalgtes atferd kan bli at hovedverneombud pålegger å legge ned arbeidet i avdelingen. 

Ordførers klare formening er at vi må unngå at avdelingen legger ned sitt arbeid. Vi er avhengige av at de leverer tjenester til innbyggerne og i henhold til lovkrav knytta til frister.

Det er et paradoks at konsekvensen av enkelte folkevalgtes atferd kan bli at hovedverneombud pålegger å legge ned arbeidet i avdelingen.  Det er ikke i avdelingen problemet sitter. Problemet finnes utelukkende i de folkevalgte foraer.

Dette er også en trist sak for Sande kommune, da enkelte folkevalgte dessverre virker ødeleggende for vår posisjon i reformarbeidet, vårt omdømme utad i regionen og aller viktigst: for våre muligheter til å beholde og rekruttere gode fagfolk.

Ordfører setter pris på at formannskapet har kommet med konkrete forslag til hvordan dette skal håndteres videre. Første punkt er å informere hele kommunestyret, og det anses som ivaretatt ved denne redegjørelsen.

Videre tiltak skal forsøkes for å oppnå forbedring i enkelte folkevalgtes adferd og forvaltning av rolle som øverste arbeidsgiver for kommunens ansatte.

Men dette er først og fremst en jobb hver og en må ta og som består i å ta personlig ansvar for å granske egne holdninger og utsagn.

I kommunestyret er det en soleklart flertall som ikke oppfører seg til belastning for andre. Jeg håper hele kommunestyret retter ryggen og tar sterk avstand fra de påstander som framsettes mot enkeltansatte og den svertekampanjen enkelte bedriver mot bygda vår. Det er på tide at den tause majoritet – altså det store flertallet i kommmunestyret, tar til motmæle og viser at vi kan og skal være saklig uenige uten å være ufine og ikke minst -  viser hvordan vi vil ha det i Sande!

Artikkeltags