For cirka et år siden ble den betente striden rundt Børstadveien landet fra kommunens side.

Etter først å ha konkludert med at veien var innmark og at at allmennheten derfor ikke hadde adgang, fattet kommunen høsten 2016 vedtak om at det var fri ferdsel i Børstadveien.

Klima- og miljødepartementet kom imidlertid til at kommunens vedtak var ugyldig, og i et kommunestyremøte for ett år siden, konkluderte kommunen derfor med at den ikke er part i saken og at den ikke har flere virkemidler til å løse den, men at de kan bistå partene i en dialog dersom dette er ønskelig.

LES OGSÅ (SA+): Børstadveien er adgang forbudt 

Brev fra kommunen

Dette ble forsøkt med et brev sendt fra Sande kommune 25. oktober i fjor til grunneiere og Friluftsrådet. Kommunalsjef Bjørn Tollaas skriver der at kommunen ikke har nye opplysninger eller innspill som kan bidra til ny utvikling i saken og at det er behov for privatrettslig oppfølging hvis konflikten fortsetter.

Han konkluderer med at dersom mottakerne av brevet ønsker et møte kan kommunen invitere til, og delta i møtet.

LES OGSÅ (SA+): Må oppheve fri ferdsel-vedtak 

Med undring

Cirka en måned senere svarer grunneierne Per Backe, Jorunn Larsen og Tor Sørbø via sin advokat Ivar Otto Myhre. De skriver at de har mottatt brevet «med undring» – spesielt på grunn av kommunens formulering om privatrettslig oppfølging

Grunneierne viser her til kommunestyrets vedtak av 28. februar 2017 – der det ble vedtatt å forholde seg til kommunenes tidligere uttalelse etter friluftsloven, om at allmennheten ikke har ferdselsrett gjennom de to gårdstunene

De skriver videre at dersom møtet skal handle om eventuell privatrettslig overprøving av uttalelsen, er det uaktuelt å delta.

Det de imidlertid ønsker å snakke om på et eventuelt møte, er «manglende informasjon om alternative ruter i området og eventuell opparbeidelse av nye ruter».

Ikke behov for møte

Kommunen ved Tollaas svarer raskt på denne henvendelsen, og medgir at «vi har tydeligvis ikke klart å være så klare og entydige som vi ønsket».

Han mener imidlertid de er enige i prinsippene, og presiserer at kommunen ikke vil ta del i en eventuell privatrettslig konflikt, at saken er godt opplyst, også når det gjelder alternative ruter og at administrasjonen ikke har et eget behov for dialogmøte – og derfor ikke vil ta innspil til en innkalling.

Ingen nye innspill

Sande Friluftsråd, ved Reidulf Aasnæs svarer også på henvendelsen fra kommunen. Han skriver at det er interesse for et møte, dersom brukerinteressene og alle grunneierne langs Børstadveien inviteres.

Han legger til at Friluftsrådet ikke er part i saken, men at de gjerne bidrar til å finne gode løsninger.

19. desember svarer Tollaas på brevet fra Friluftsrådet. Han skriver at hverken grunneierne eller brukerne, ved Sande Friluftsråd, har kommet med nye innspill til løsninger. Tollaas konkluderer med at inntil noen av partene har nye innspill og direkte ber om et møte for å drøfte dette med administrasjonen, vil de ikke innkalle til noe møte.