I Sande Avis fremkommer det at Tretopphytter Oslofjord AS ønsker å sette opp femtretopphytter på Kalmovannet. Vi har også lest utbyggers brev sendt til kommunen (journalnummer 22/5794). I avisartikkelen vises en kartskisse over planene, og Sande friluftsråd reagerer sterkt på to ting:

  • Hyttene er tenkt plassert langs vannkanten, med hver sin tilhørende brygge
  • Det er tenkt bilvei inn til hyttene.

Disse inngrepene vil forringe området og redusere tilgangen for allmennheten vesentlig. Dette er i kommunal skog. Det er mange som fisker og går langs vannet, og den ene hytta er tenkt plassert på odden i nordenden, en attraktiv plass for bading og overnatting i hengekøye.

Les også

Sove under stjernene? Nå kan tretopphytter i Sande bli en realitet

Sande Friluftsråd er positive til at vi har hytter i kommunal skog som flere kan benytte. Slike hytter har vi i Kalmoskog og på Østskogen, hytter kommunen eier. Eksisterende hytter ved Kalmovannet har ikke bilvei frem til hyttene, og vi ser ikke noen god grunn for at tretopphyttene skal ha det heller. Formålet med tretopphytter er naturopplevelsen, og konseptet om å overnatte i tretoppen og tilbudet er vi ikke negative til, men det må være mulig å gjennomføre dette uten bilvei, og uten å medføre store negative effekter på området rundt.

Vi mener konseptet slik det fremstilles i stor grad vil privatisere vannkanten. Det er å forvente at de som leier hyttene vil anta at de har særrettigheter til bryggen og området rundt hytta, og at dette vanskeliggjør allmenhetens bruk av området. Det er også ganske kostbart å leie slike hytter, slik at dette tilbudet er sosialt ekskluderende. Vi mener Kalmovannet vilmiste sin appell som lavterskeltilbud og rolig idyll.

Vi reagerer sterkt på bærekraften i dette prosjektet. Å bygge bilvei, bygge i vannkanten, bygge brygger og benytte strømaggregat virker helt urimelig. I henhold til kommuneplanens arealbestemmelser § 6 står det at dersom ikke annet følger av reguleringsplan, er ethvert søknadspliktig tiltak forbudt nærmere enn 100 meter fra strandlinjen. Dette gjelder strandlinjer både ferskvann og saltvann. Både vei og hytter vil komme i konflikt med denne bestemmelsen. Området er avmerket som spesielt viktig friluftsområde for allmenheten i nasjonal database, der tilgjengeligheten til vannkanten/strandsonen er vektlagt. Dette området har en bestand av skogsfugl og tiur. Det er press på biotopene til storfugl og vi mener enkommune må gå foran som et godt eksempel med å ivareta og verne om nøkkelbiotoper. Vi forstår at dette vil skape aktivitet, ny næring og arbeidsplasser, men dette prosjektet er ettervårt syn ikke bærekraftig. Området forringes slik Tretopphytter Oslofjord fremstillerprosjektet. Hyttene må etableres et sted det allerede er bilvei. En lite brukt traktorvei kan ikke sammenlignes med en bilvei som vil benyttes daglig i forbindelse med besøk, vedlikehold, renovasjon og tømming og ettersyn av gråvann og kloakk.

Det fremkommer i avisartikkelen at det er politisk velvilje i kommunen til dette tiltaket. Vi håper det er et mindretall av politikerne i vår kommune som virkelig ønsker å privatisere og kommersialisere vårt friområde i vår felles skog. Dette er en prinsipiell sak for kommunen.

Gir kommunen dispensasjon til dette vil det kunne gi presedens til sterk privatisering langs vannkanter både i skogen og langs sjøen. Vi finner ingen grunn til at dette prosjektet skal realiseres ved Kalmovannet.