Solhaug ber politikerne om strakstiltak

Strakstiltak: Kommunalsjef for helse og omsorg ber politikerne om strakstiltak knyttet til hjemmetjenesten i kommunen. Arkivfoto

Strakstiltak: Kommunalsjef for helse og omsorg ber politikerne om strakstiltak knyttet til hjemmetjenesten i kommunen. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det er «krise» i pleie- og rehabiliteringstjenestene ved Sandetun og ledelsen varsler politikerne om de store utfordringene. De må ha tre stillinger til for å dekke behovet ved hjemmesykepleien.

DEL

I en rapport som skal legges fram for politikerne i hovedutvalget for helse og omsorg 14. april kommer det fram at det er «krise»-tilstander ved Sandetun pleie- og rehabilitering. Også samhandlingsreformens krav til å motta utskrivningsklare pasienter vil gi både administrasjonen og politikerne hodebry for 2015.

Omstillinger

Sandetun har vært gjennom relativt store omstillinger, herunder endring leder- og stabsstruktur, støttefunksjoner, men også styrking av turnus. Implementering av endringene har pågått gjennom hele 2014. Samtidig opplever tjenestene en betydelig vekst i tjenestebehovet, noe som vurderes er den største utfordringen helse og velferd står ovenfor i inneværende år.
Dette oppsummeres slik:
* Presset i hjemmetjenestene har økt betydelig, og det brukes ressurser utover det som er vedtatt.
* Samhandlingsreformen er svært krevende, jf. at utskrivningsklare pasienter har et betydelig økt pleie- og omsorgsbehov.
* Over tid har pasienter med vedtak på langtidsplass opphold på rehab/korttid, som igjen legger negative føringer på kapasitet og fag innenfor rehabiliteringsfeltet.
* Behov for institusjonsplasser er større en det vi disponerer over, noe som også har sammenheng med ovennevnte kulepunkter.

Fungerer ikke

Kort oppsummert fungerer ikke vår omsorgstrapp tilfredsstillende, og den nødvendige dynamikk mellom de ulike trinnene fungerer ikke godt nok etter forutsetningene.
2015 beskriver følgende ekstra ressursbruk i tjenestene:
* 1/1 nattevaktstilling på en sykehjemsavdeling.
* Ekstra 1/1 stilling på dag og aften på rehab/korttid når belegget er økt fra 9 til 11 pasienter.
* Ekstra 1/1 stilling dag og aften i hjemmesykepleien.
* Kostnader vedrørende utskrivningsklare pasienter, overliggerdøgn, utgjorde for 2014
kr 680.000,-. Dersom en ikke får gjort strukturelle endringer er det sannsynlig at disse
kostnader bli videreført i 2015.
I tillegg til pleie- og omsorgstjenester er situasjonen for øvrige tjenester slik:
* 40 % ergoterapiressurs forbeholdt barn/unge er midlertidig i all hovedsak omdisponert til voksne/ eldre. Dette demper presset noe på ergo voksne, men går på bekostning av ergoterapitjenester til barn.
* Ergo- og fysioterapitjenesten leier inn ekstra 20 % hjelpemiddeltekniker.
* Rehab/korttidsavdelingen var i perioden desember 2014 -januar 2015 uten ergoterapiressurser. Dette var nødvendig for at ventelistene på ergoterapi for hjemmeboende eldre skulle kunne kortes ned til et akseptabelt nivå.

"Presset i hjemmetjenesten har økt betydelig, og det brukes ressurser utover det som er vedtatt.
Fritz Solhaug
Kommunalsjef helse og velferd

Strakstiltak

Pleietyngden er i endring og som et strakstiltak ber kommunalsjef Fritz Solhaug politikerne om en 100 prosent stilling dagsykepleier og en sykepleier til hjemmetjenesten, samt to ganger 50 prosent stilling hjelpepleiere. Det er også en utfordring med hjelpemiddelteknikker og Solhaug ber om å få opprette en 50 prosent stilling til denne oppgaven også.
Kommunalsjefen forklarer politikerne i sin rapport at bildet er kompleks og sammensatt og at de største utfordringene er knyttet til samhandlingsreformen og utskrivningsklare pasienter.
– Det vil alltid være svingninger i etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester. Situasjonen vurderes likevel dit hen det er nødvendig med en gjennomgang og analyse med det formål at organisasjonene skal bli mer robust, og ved nødvendig må tjenestene utvides, skriver Solhaug.

Krevende

Pasientene som mottar hjemmesykepleie har økende pleiefaktor, og tid til samhandling mellom yrkesgrupper og planlegging av pleien vil også følgelig ta mer tid. I oktober 2013 brukte hjemmesykepleien 1243,5 timer til indirekte pasienttid, det vil si planlegging av pleie, dokumentasjon og samhandling med lege/sykehus/pårørende osv.
Fordi pasientene har et betydelig økt pleiebehov, har denne tiden økt dramatisk det siste året. Vi har i tillegg fått flere pasienter som kommer hjem for å avslutte livet hjemme, og dette krever høy sykepleiefaglig kompetanse, mye tid både inne hos pasientene, og ikke minst til samhandling med lege og pårørende. I løpet av de siste to måneder har det vært lagt til rette for tre tilfeller av at bruker får anledning til å dø i eget hjem.

Artikkeltags