Jeg har hatt stor respekt for de som påtar seg politiske verv og ønsket å gjøre en forskjell i bygda. Jeg har også trodd kommunedirektører var en person å stole på. Jeg må innrømme at dette synet har fått seg noen skudd for baugen de siste årene.

Velger dere de enkle løsningene uten tanke for den negative effekten de har på alle de som er berørt? Alt dette for å redde en topptung kommune med en åpenbart skakkjørt økonomi. Sammenslåingen ble i sin tid markedsført med alle de gunstige effektene som fulgte av denne. Skole og barnehavestruktur skulle blant annet ikke røres, ble det sagt.

Enda en gang trues Galleberg skole med nedleggelse. Dette er begrunnet i at hver elev koster 31.222 kroner mer i året enn snittet av de andre skolene samt at den er minst. Det hadde vært avklarende å sett disse tallene brutt ned for skolene i Sande. Håper det er like stort søkelys på «lønnsomhet» innen de enkelte deler av kommunens ledelse og administrasjon.

De 102 elevene skal flyttes rundt på henholdsvis Kjeldås skole og den nye Sentrumsskolen. Tror dere det er helt problemfritt for de ungene det gjelder? Det ville også vært interessant om noen kunne vise til resultater på de enkelte skolene.

Det hadde også vært avklarende å få vite hvor stor ledig kapasitet det er på den enkelte skole. Samtidig påpekes det også at det er kort vei til Kjeldås skole. Til opplysning er det 4.5 kilometer til Kjeldås skole og 5.5 kilometer til den nye sentrumsskolen fra Galleberg. Gratis skyss skal alle i 1. trinn ha hvis det er mer enn 2 kilometer til skole og for 2. til 10.trinn hvis avstanden er mer enn 4 kilometer.

Det opereres også med en innsparing som følge av nedleggelsen på 6 millioner kroner. Det kunne vært interessant å få presentert i detalj siden det avviker fra det som ble oppgitt i formannskapsmøte 25.11.2022 nemlig 1,6 millioner i 2022 og 3,9 i de etterfølgende årene. Er det som er nytt at det er lagt inn kutt av syv lærerstillinger og noe administrasjon? Så her, i likhet med i hjemmesykepleien, er det greit å kvitte seg med stillinger, mens det i administrasjonen virker umulig, spesielt jo høyere opp i hierarkiet man kommer! Der må åpenbart kommunen betale seg ut av det som de gjorde med noen lederstillinger, blant annet tidligere Rådmann i Sande.

Jeg må si jeg føler med ansatte, foreldre og barn som må forholde seg til denne usikkerheten. En av de viktigste grunnene til at vi engang flyttet til Galleberg for lang tid tilbake var nettopp det at det var en barneskole her. Denne var innen rimelig avstand og ikke for stor og det tror jeg er tilfelle for mange som har flyttet hit.

Les også

Kortsiktig varme i buksene?

Hva slags horisont er det dere planlegger for, og hvilke ambisjoner har dere? Er det ikke en ambisjon at Sande skal være et attraktivt sted å bo og at vi skal trekke til seg blant annet barnefamilier? Med nedlegging av skoler og barnehaver i lokalmiljøet viser det tydelig at dette ikke er en del av enkelte politikernes ambisjoner og iallfall ikke kommunaldirektørens.

Her må en ha ryggrad til å håndtere svingninger i antall over en viss periode og ikke handle ut fra et øyeblikksbilde. Her er dere i ferd med å skape en selvoppfyllende profeti: Aldrende befolkning, lav innflytting og stadig færre barn i kommunen på sikt.

Det er spilt inn en rekke prosjekter for utbygging av boliger nord i Sande. Håper kommunen nå prioriterer utbygging i dette området etter flere års stillstand. Hvis disse blir bare delvis realisert, vil det være behov for både Kjeldås skole og Galleberg.

En annen ting man må ta med i beregningen er det faktum at alderssammensetningen endrer seg over tid og går i bølger. Da vi bygde her i 1984 var det et par år med mange tilflyttere i yngre alder som hadde små barn eller fikk barn. Skolen hadde få elever og hadde sammenslåtte klasser Det ble etter hvert press på skolen, men det ble løst i samarbeid mellom skole, foreldre og kommune. Nå har vi en nedgang i antall elever som følge at det i praksis har vært byggestopp på Galleberg i mange år. Hvorvidt dette er bevisst eller tilfeldig fra kommunens side skal være usagt. På Galleberg har vi også et generasjonsskifte i mange eneboliger. Barn har flyttet ut og foreldre ønsker noe enklere og nye barnefamilier flytter inn.

Jeg har også et spørsmål om ikke Sentrumsskolen allerede er underdimensjonert. Det bygges boenheter i sentrum og det er planlagt om lag 350 boenheter i Skafjellelåsen. Her blir mange unger og hvis det stemmer at det er ledig kapasitet til 3 klasser på Sentrumsskolen er dette brukt opp innen kort tid. Hva skal dere da gjøre? Er det planlagt for dette og satt av areal til utvidelse? I tilfelle hvor?

Når jeg først er inne på kroner og øre, strukturendringer og besparelser. Siden Sande ble slått sammen med Holmestrand finnes det noen oversikt over hvilke økonomiske gevinster dette har fått. Hvor mye har for eksempel administrasjonskostnad pr. innbygger gått ned? Hvor mange administrative stillinger er kuttet siden sammenslåingen? Hva er gjort med sykefraværet i kommunen som er en viktig indikator for hvor godt eller dårlig folk trives i jobb for kommunen foruten å være en viktig kostnadsdriver.

En siste ting som helt ser ut til å være fraværende i prosessen er en vurdering av hva skolen betyr på Galleberg utover det rent skolemessige. Lokalskolen har en meget viktig funksjon som grendehus og et sted som benyttes til blant annet trening, uformell møteplass og samlingspunkt til for eksempel 17.mai. Det er midtpunktet i bygda og det bidrar til samhold.

Jeg ser med glede at det er mange politikere fra flere partier som greier å heve blikket og skjønner hva som gagner Holmestrand på sikt. At den lettvinte løsningen i dag for å spare penger, fort kan bli dyr på litt sikt.

Jeg håper dere stiller dere slik at Sande fortsetter å være et godt sted å bo både for gammel og ung og at Galleberg få ro til å være den fine skolen den er.