Følg statsbudsjettet

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Klokken 10 torsdag legger finansminister Siv Jensen fram statsbudsjettet på Stortinget. Følg framleggelsen direkte her!

DEL

(Drammens Tidende) Her er budsjettlekkasjene så langt:

* Budsjettimpulsen blir på 0,4 prosent, noe som innebærer at oljepengebruken øker med omkring 20 milliarder kroner og ender på rundt 225 milliarder i 2017.

* Bistandsbudsjettet utgjør 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

Samferdsel

* Bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. Totalt gir det netto skattekutt for bilister på 900 millioner.

* 200 millioner kroner til ny E18 vest for Oslo. Pengene øremerkes til innløsning av boliger på strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta.

* 100 millioner kroner til tidligere oppstart av utbedringen av E16 over Sollihøgda i Akershus og Buskerud.

* 250 millioner kroner til fornyingsarbeider på Sørlandsbanen og Jærbanen.

* 50 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen.

* 18 millioner kroner til utbedring av ferjekaia på Furneset i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.

Klima og miljø

* Regjeringen setter av 360 millioner kroner på neste års budsjett til konseptstudier for å utvikle tre prosjekter for fangst og lagring av CO2.

* 10 millioner kroner ekstra til forskning på havmiljøet.

* 70 millioner kroner til forskning på miljøvennlig teknologi.

* Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent. Veksten skal baseres på bærekraftig biodrivstoff. Fram mot 2020 skal andelen opp i 8,5 prosent.

Arbeid, trygd og sosiale tiltak

* 650 millioner kroner til vestlands- og sørlandskommuner for å få ned arbeidsledigheten. I dag er summen 400 millioner. Kommunene får 56.700 kroner for hver ledige arbeidssøker over snittet på 3,1 prosent.

* Endret bostøtteordning, slik at satsene justeres med prisutviklingen. Ventes å koste 100 millioner. Finansdepartementet varsler 'bredere omtale' av boligmarkedet i budsjettet.

* Foreldre med kronisk syke barn skal få økonomisk støtte gjennom pleiepenger. Regjeringen setter av over 500 millioner i året til dette.

* 60 millioner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp.

* 30 millioner for å gi arbeidsløse under 30 år et jobbrelatert tilbud. Oppstart i Rogaland.

* Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å utvide retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden.

* 4 milliarder til tiltakspakke for å motvirke arbeidsledighet.

Politi og rettsvesen

* Nærmere 300 millioner mer i frie midler til politiet.

* Innkjøp av to nye politihelikoptre. Ifølge et anslag fra 2014 vil det koste drøyt 260 millioner kroner.

* 176 millioner kroner til å forebygg vold mot barn og oppfølging av voldsutsatte barn. Blant annet tilgodeses Statens barnehus med 15 millioner.

* 28 millioner kroner til fulldigitalisering av domstolene. De samlede kostnadene til dette over 6 år er beregnet til rundt 200 millioner. Det settes i tillegg av 26 millioner kroner til bedre digital kommunikasjon mellom domstolene, politi, påtalemyndighet og Kriminalomsorgen

* Politiet får 5 millioner til å utstyre opptil 50 patruljebiler med et nytt verktøy for å lese kjennemerker (ANPR).

* 10 millioner til kamp mot ungdomskriminalitet på Grønland i Oslo.

* 10 millioner til å utvide ordningen med straffegjennomføring med elektronisk fotlenke.

* 7 millioner kroner for å styrke Politiets sikkerhetstjenestes (PST) arbeid mot digital spionasje

* 4,5 millioner til fri rettshjelp for dem som blir utsatt for tvangsbehandling. Helårseffekt på 10 millioner.

Flyktninger, asylsøkere og innvandrere

* Styrket saksbehandling ved Utlendingsdirektoratet (UDI) ved å videreføre 177 millioner, selv om antallet asylsøkere har falt sterkt i år fra i fjor.

* 105 millioner ekstra på asylreturer.

* 81 millioner kroner ekstra til Politiets utlendingsenhet (PU) for å styrke kampen mot falske identitetspapirer.

*148 millioner kroner til bosetting av mindreårige flyktninger i kommunene.

*112 millioner kroner i ekstratilskudd til kommunene for bosetting.

* 60 millioner kroner til å gi innvandrere med ikke-godkjent videregående skole fra hjemlandet rett til videregående skole i Norge. Helårseffekt fra 2019 på 235 millioner.

* Bevilgning til Utlendingsnemnda (UNE) økes med 15,7 millioner.

* 23,3 millioner kroner til 50 timer undervisning for asylsøkere i norsk, kultur og samfunnskunnskap.

* 10,9 millioner kroner til dialoggrupper for å forebygge vold i mottak.

* 20 millioner kroner til etablering av særskilte integreringsmottak. 5,4 millioner kroner er satt av til prosjektet i år.

*20 millioner til yrkesveiledning i mottak og godkjenning av utenlandsk utdanning.

* 5 millioner kroner til å styrke veiledningsarbeidet om frivillig retur på asylmottak.

Helse

* 20 millioner kroner mer til rekruttering av psykologer i kommunene.

* 32 millioner kroner mindre i støtte til reguleringstannleger.

Forsvar

* Regjeringen foreslår 1,9 milliarder kroner i økte forsvarsbevilgninger.

* 216 millioner kroner til vedlikehold, reparasjoner og oppgradering av utstyr i Hæren.

* Regjeringen framskynder byggingen av tre nye fartøyer til Kystvakten.

Barn og unge

* 1,4 milliarder over fire år, med oppstart i 2017, for å gi tidligere hjelp til elever som sliter på skolen.

* 56 millioner kroner til et folkehelseprogram der særlig barn og unge er i målgruppa.

Annet

* 100 millioner kroner ekstra til Forskningsrådet, til forskning på petroleumsteknologi.

* Til oppfølging av handlingsplanen mot antisemittisme: 10 millioner kroner over fire år til et forskningsprogram. Det bevilges også 3,7 millioner kroner til informasjonstiltak.

* 50 millioner kroner til oppstart av det digitale Norsk helsearkiv på Tynset i Hedmark.

* 40 millioner i økte bevilgninger til flom- og skredsikring. Totalt vil regjeringen bruke 350 millioner på formålet.

* 30 millioner til nytt grafisk museum i Stavanger.

* Til sammen 13 millioner kroner til byutvikling i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen.

Artikkeltags