Fylkesmannen melder innsigelse mot planene om å ta i bruk dyrket mark til boligbygging.

Innsigelsen gjelder Gleditschjordet, men fylkesmannen fraråder også at et område i Dunihagen tas i bruk til boliger. Begge disse områdene ble lansert som boligområder i det reviderte forslaget til kommuneplan, som ble lagt fram i høst og nå har vært ute på høring.

Det er hensyn til jordvernet som gjør at Fylkesmannen, i praksis landbruksdirektøren sier nei til å ta i bruk dyrket mark til boliger.

Men Fylkesmannen mener heller ikke det er behov for å ta i bruk nye arealer til boliger i denne planperioden. Allerede avsatte arealer er i planforslaget oppgitt å dekke behovet ut over planperioden, og Fylkesmannen peker på at de for øvrig ikke kan se at boligområdet i Hanekleiva og Sande sentrum er regnet med blant områdene som kan gi nye boliger i planperioden.

Videre vil ikke Fylkesmannen tillate omdisponering av dyrket mark i Breivollveien for å gi plass til teknisk sentral og Kornmagasinet er også av hensyn til jordvern. - Dette jordet er godt egnet for korndyrking, og hører med blant landets beste dyrkede mark, skriver Fylkesmannen i høringsuttalelsen og fremmer innsigelse.

I forslaget til kommuneplan er det to alternativer til utvidelse av Selvik skole; utvidelse av eksisterende skole eller ny skole. Fylkesmannen, med fylkesmiljøvernsjefen som fagmyndighet, fremmer innsigelse til den delen av nytt byggeområde for Selvik skole som ligger nærmere sjøen enn 100 meter hvis man går for alternativet med ny skole. Det gjelder rundt en tredel av arealet.

- Ny skole sør for fylkesveien vil føre til at et potensielt viktig naturområde for blant annet Nordre Jarlsberg Brygge blir sterkt redusert i størrelse, skriver Fylkesmannen.

Og landbruksdirektøren er kritisk til utvidelse av skolen på dyrket mark, som vil være tilfellet hvis man velger å utvide skolen fremfor å bygge nytt.