Dette er det som ifølge administrasjonen skal til for å holde budsjettet i balanse. Utdanningsforbundet Holmestrand ønsker i den forbindelse å peke på enkelte sider ved denne saken.

Først og fremst må det understrekes at rammebetingelsene for skole og barnehage er for snevre, og det må mer penger inn i skole og barnehage for å opprettholde kvaliteten.

Dersom budsjettene reduseres enda mer, blir kvaliteten senket, og skal mer inn i skolen og barnehagen nå, må noe ut. Resultatet av dette blir at våre barn og ungdommer ikke er godt nok forberedt på voksenlivet.

Det er i tillegg en del spørsmål som må besvares før en avgjørelse om nedleggelser tas, og det er viktig at administrasjon og politikerne opererer med riktige tall.

Elevplassene på Galleberg koster cirka 45.000 kroner mer per elev enn hva en elev på en av de andre skolene i kommunen koster. Disse pengene spares derimot ikke inn ved en nedleggelse, da de delvis må følge elevene til de to andre skolene, Haga og Kjeldås, hvor disse elevene er planlagt å bli fordelt.

På den annen side vil dette gi bedre økonomi på de andre skolene i Holmestrand kommune, da den overskytende summen må fordeles på disse. Det blir i gjennomsnitt 2.800 kr per elev, noe som for de store skolene vil kunne gi opp imot 1 million kroner mer i driftsmidler, og bidra til et mer likeverdig tilbud for våre skolebarn.

Klassene vil naturlig bli større enn de nåværende på Galleberg, og i så måte vil pengene strekkes lenger. En klasse på 12 elever og en klasse på 20 elever vil ha samme behov for en lærer, men hvis man tenker kostnad fordelt på hver elev, vil det bli tydelig at en klasse på 20 koster mindre enn en på 12. Likevel er det viktig å understreke at klassene ikke må bli større enn 20–25 for mellomtrinn og 15–20 for småtrinnene ved en sammenslåing. Dette handler om å ha tid til å se hver enkelt elev, som er helt vesentlig for at læring skal oppstå. Derfor må dette være det avgjørende spørsmålet: Kan administrasjon og politikerne garantere at klassene ikke blir større dersom Galleberg legges ned?

Ved en nedleggelse av Galleberg, må også elevgrensene endres, og da ikke bare til Haga og Kjeldås, for her må også Selvik bli med i regnestykket. Er det faktiske tall på hvor disse grensene skal gå og hvor mange elever det vil bli i hver enkelt klasse? Har man da sett på tilflytting og endring i bosettingsmønstre i forhold et generasjonsskifte i enkelte nabolag? Vil igjen endring av elevkretsene garantere at klassene ikke fylles opp til 28–30 elever, da dette er pedagogisk uforsvarlig? Det vil si, er det beregnet reell plass og har man fysisk talt, og ikke bare beregnet teoretisk plass? Er det plass i klassene på Kjeldås, Haga og Selvik til flere elever ved eventuell tilflytting uten at det overstiger 20–25 elever, eller vil man innse på daværende tidspunkt at det må deles i flere klasser, men at det ikke er klasserom nok? Hvor stor er sannsynligheten for disse skolene klarer å ta imot økt antall elever i de neste 10 årene uten å måtte bygge ut?

Disse spørsmålene må besvares før en avgjørelse kan tas.

Videre krever større skoler med flere elever og flere ansatte økt lederressurs. Dette betyr at det er minimalt å spare på lederressursen ved en nedleggelse av Galleberg, men lederressursen på Kjeldås og Haga vil på den annen side bli styrket. Administrasjonen har derimot planer om å skjære ned på ledelse på alle skoler for å styrke administrasjonen.

Dette er en sentralisering av ledelse som ikke vil gagne skolene og skolene ikke er interessert i. I stedet for å se behovet for økning i ledelsen i skolene, blir det i motsetning redusert. Dette undergraver viktigheten av ledelsen på skolene, noe som Utdanningsforbundet Holmestrand er direkte uenige i.

Administrasjonen har også planer om å ha felles ledelse, og redusere ledelsesressursen på Sentrumsskolen. I realiteten betyr dette å legge ned to skoler, noe ingen har blitt informert om før kommuneadministrasjonen la frem forslaget. I alle årene man har planlagt de to nye skolene (som skal dele deler av bygget), har det blitt sagt at det skal være to virksomheter. Bygget er utformet og tegnet for to administrasjoner, og dette vil ikke kunne endres nå.

Kommunalsjefen ønsker å redusere til en rektor og 4 inspektører, en besparelse på 2 millioner i 2024. Utdanningsforbundet Holmestrand har undersøkt, og en tilsvarende skole i Lier, Høvik, har en rektor og 6 inspektører/avdelingsledere, samt 3 miljøterapeuter og 2 sosiallærere. Hvordan man mener at Sentrumsskolen skal klare seg med mindre enn 50 % av Høvik, er ikke forståelig.

I forhold til barnehage, er det også foreslått nedleggelser.

Eidsfoss barnehage er igjen foreslått nedlagt, men igjen må det stilles disse viktige spørsmålene. Det er 12 barn i Eidsfoss barnehage, er det plass til disse i Hof barnehage? Vil det være like enkelt for disse foreldrene å levere/ hente i Hof som i Eidsfoss? Hvor er det planlagt utbygging av boligfelt? Er disse i nærheten av Hof eller er de nærmere Eidsfoss? Hvor stor er innflytting til Eidsfoss? Disse spørsmålene er videre like gjeldende for forslaget om nedleggelse av Knutseskogen/ sammenslåing med Gullhaug barnehage. Er det her vurdert størrelsen på boligutbyggingen i begge disse områdene? Hva slags type familier vil komme til å bo her? Hva er forskjellen på en 10-avdelings og 6-avdelings barnehage? Er styrere og barnehagelærere spurt om hva som faglig er det beste? Igjen må disse spørsmålene besvares før noe avgjørelse kan tas.

Til slutt må det understrekes at det viktigste for Utdanningsforbundet Holmestrand er at skoler og barnehager må sikres nok penger til å drifte ut fra hva det faktisk koster, men de totale rammene er ikke tilstrekkelige.

Skolene og barnehagene i Holmestrand kommune har nå faktisk ikke har mer å gå på.

Resultatet blir at hverdagen i skole og barnehage blir svært utfordrende, og at kvaliteten blir dårligere. Det er en situasjon vi ikke kan leve med. Bemanningsnorm, pedagognorm og lærernorm må overholdes og disse er minstenormer.

Utdanningsforbundet Holmestrand oppfordrer politikerne til å ta et godt valg når det kommer til strukturendringer, da det valget dere nå tar, vil bli stående i mange år.

Ha fokuset på likeverdighet og ivaretakelse av de ansatte og barna ved våre virksomheter.