Så var vi her nok en gang….Galleberg skole er foreslått nedlagt.

Igjen tenker man de samme tankene og går igjennom de samme argumentene for hvorfor den faglig sterke skolen vår med et dokumentert godt læringsmiljø, hvor elever trives og kan navnet på hverandre og møtes både i skoletiden og utenfor, IKKE har livets rett.

Det snakkes om innsparinger i størrelsesorden 10 millioner ved nedleggelse. Tallet er nå høyere enn det som ble lagt frem i fjor. Derfor undrer jeg på om følgende er godt nok belyst:

  • Hva er de reelle transportkostnadene når nå majoriteten av 102 elever får rett til skoleskyss? Tallet 300.000 er nevnt, men dette fremstår etter min mening som lite sannsynlig.
  • Overordnet plan for trafikksikringstiltak på Gallebergveien slik at elever kan fortsette å sykle til skolen?
  • Det er nevnt at om Galleberg legges ned så «flyttes» Haga barnehage hit. Hva med trafikale utfordringer dette medfører på dagens svært smale vei? Økt trafikk vil igjen utløse behov for skoleskyss til enda flere.
  • Nevnte innsparing forutsetter at elevene går inn i eksisterende grupper på Kjeldås og Sentrumsskolen. Hvordan er dette tenkt løst plassmessig, lærertetthet og miljømessig?
  • Flytting av skolegrenser for Selvik og Haga, dette nevnes i en bisetning at vil være aktuelt OM Galleberg legges ned. Er alle som har elever på dagens Selvik og Haga skoler klar over dette?
  • Den «innsparte» summen på 10 millioner, skal denne fordeles på de andre skolene?
  • Kostnader for utbygging av Selvik / Sentrumsskolen / Kjeldås ved flytting av elever og skolegrenser?
  • Hvorfor behandles en skolebruksplan før en ny arealplan og kommuneplan? Når en ny arealplan kan utløse et større behov for skoleplasser på Galleberg.
  • Miljøregnskapet basert på mer bilkjøring til et allerede presset sentrum.
  • Frafall av helsegevinst ved at barn og unge ikke lenger kan gå og sykle til skolen.

Det er kun få måneder siden folk nord i bygda ble innstendig bedt om å komme på banen med områder for boligbygging. Her ble det levert flere forslag på områder på Galleberg som verken berører dyrket mark eller skog. Disse boligprosjektene hadde gitt hele kommunen flere innbyggere og skattebetalere, og skolen flere elever på sikt. Eller er det slik at kommunen kun ønsker å legge til rette for godt voksne innbyggere med leilighetsprosjekter sentrumsnært? Folk på Galleberg føler seg ført bak lyset ved at en beslutning om skolenedleggelse kommer før eventuelle planer om utbygging avslås eller godtas. En beslutning om nedleggelse av Galleberg skole virker etter min mening som en svært kortsiktig løsning. Hvor løsningen innebærer store omveltninger og kostnader andre steder for å kunne fungere optimalt. Hvor lenge holder varmen i kommune-buksene?

Kjære folkevalgte, tenk dere nøye om. Få absolutt alle tall på bordet før beslutningen tas. Våg å tenke langsiktig, våg å legge til rette for at vi fortsatt kan ha et levende miljø på Galleberg. Våg å legge til rette for fremtiden. Les studier og hør på fagpersoner som påpeker at mindre læringsmiljøer er bedre for barna. Våg å gi oss et løfte en gang for alle, om en Galleberg skole som skal bestå!

Les også

Lønnsomt og langsiktig fremfor kostbart og kortsiktig