På RKM-utvalgets møte 12.10.22 orienterte kommunedirektøren om sak gbnr.303/48 – pålegg om retting. I referatet fra møtet heter det bl.a.: «Dersom det er aktuelt å forfølge ulovlighetssporet videre må en starte med klarlegging av faktum, forhåndsvarsling og hele prosessen.» opplyste Langfjell. Videre sier han: «Dette er en av de sakene som er under gransking av BDO, og etter kommunedirektørens vurdering er det mest ryddig å avvente saken til resultatet av granskingen foreligger.» Dette var en ren orienteringssak fra kommunedirektøren. Utvalget hadde ingen debatt om saken og det ble heller ikke truffet noe vedtak i saken.

Jeg mener at kommunedirektøren ikke har anledning til å stille ulovlighetssaken i bero og avvente resultatet av granskingen. Statsforvalteren har i sitt vedtak konkludert med at kommunen ikke kunne pålegge tiltakshaver å sende inn søknad og at kommunens vedtak av 05.04.22 er ugyldig. Et rettingspålegg måtte i tilfelle gå ut på at tiltakshaver pålegges å foreta retting ved tilbakeføring slik tilstanden var før de ulovlige byggearbeidene ble igangsatt. Statsforvalteren har riktignok merknader til kommunens saksbehandling når det gjelder spørsmålet om tiltaket faktisk er søknadspliktig, men hovedutvalgets vedtak om at tiltaket er søknadspliktig og således ulovlig er ikke satt til side og står fortsatt ved lag. Dette betyr at kommunen må rette opp den feil som er begått og som statsforvalteren påpeker. Og at dette må gjøres ved å utferdige et nytt gyldig pålegg om retting ved tilbakeføring. Et slikt pålegg om retting vil være en naturlig oppfølging av det forhåndsvarsel om retting som ble sendt tiltakshaver 04.01.22.

For øvrig synes det rart at man ønsker stille den verserende ulovlighetssaken i bero inntil granskingsrapporten foreligger. Ulovlighetssaken bør finne sin løsning og avslutning i kommunen uavhengig av den pågående gransking av hele sakskomplekset vedr. hyttesaken på Øgården.

Etter mitt syn har administrasjonen plikt til å følge opp vedtak truffet av folkevalgt organ. I henhold til kommunelovens § 13-1, 4. ledd skal kommunedirektøren påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold.

Dersom ikke utvalgets vedtak følges opp, begås det derfor en bevisst tjenesteforsømmelse og maktmisbruk av kommunedirektøren. I klartekst går forsømmelsen ut på at tjenestemannen unnlater å følge opp gyldig vedtak truffet av politisk organ ved ikke å gi pålegg om retting av det ulovlige forhold, jfr. pblovens § 32-3. Unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter er sterkt kritikkverdig og skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.