Offentlighetsloven gjelder all “tradisjonell forvaltning”, som departement, kommuner, fylkeskommuner og en del selskaper med offentlig eierskap.
Hensikten med loven er å skape åpenhet rundt forvaltningen og dokumentene som går inn og ut av kommunen.
Sande kommune har valgt å unnta brev som omhandlet bekymring knyttet til rådmannens lederstil og bekymringen rundt konsulentbruken. Hvem bestemte dette? Ordfører Haslestad, kontrollutvalget, bedriftshelsetjenesten eller hovedvernombudet.  Det er disse som har mottatt brevene og tatt avgjørelsen.
Brevene skulle vært loggført i kommunens postlister i april og mai i 2013. Altså er brevene nesten ett år gamle. Brev som inneholder bekymringer og viktig informasjon til de folkevalgte.
Trenden som innsenderen viser til, vil noen si fortsetter.
Fra 2013 og fram til nå, i 2014, har Sande kommune brukt i underkant av 13.840.000 kroner på innkjøpt kompetanse. Konsulentbruken viser seg å være høy, men kommunen har brutt ned tallene avdelingsvis. (Se egen sak) Kanskje det for noen vil bli litt enklere tall å svelge, men sluttsummen er den samme.
Er dette riktig av kommunen å tilbakeholde brevene? Absolutt ikke!
Da vi etterspurte hjemmel og begrunnelse for at kommunen hadde unntatt dokumentene fra offentligheten måtte Sande kommune, sammen med sine jurister, ta stilling til dokumentenes innhold og vurdere på nytt om de skulle unntas. Men ifølge offentlighetsloven har de ingen hjemmel for å unnta slike dokumenter.
Juristen slo fast at dette var en feilvurdering og ordføreren innrømmer at de har for lite kunnskap om offentlighetsloven.
Kan man da stole på at det ikke ligger andre bekymringsbrev  “forlatt” i en skuff, eller unntatt offentligheten og ikke ført inn i postlistene?
Blir alle dokumenter journalført på riktig måte? Det er kommunens sitt ansvar å sørge for at alle ansatte har kunnskap om loven og vet hvordan de skal håndtere innkommende og utgående post. Ikke bare brev men også mailer.
Sande kommune ønsker åpenhet. Da bør de starte i egne rekker og gi de ansatte kompetanse om loven.
Eller skal de leie inn konsulenter til å loggføre postlistene også?