Det er kanskje lett å tro at vi i Sande er ferdig med jernbaneutbyggingen, og at vi ikke vil bli vesentlig berørt av den videre utbyggingen. Det er riktig at belastningen for de fleste av oss vil bli mye mindre denne gangen, men det gjelder ikke alle.

Da Jernbaneverket orienterte Formannskapet om planene i vår, kom det fram at en betydelig del av steinen som blir sprengt ut av den nye tunellen som starter på Holm, skal kjøres til Hanekleiva pukkverk. Planen var da å kjøre alle disse massene på Rv 313 (gamle E18), gjennom sentrum og opp i Hanekleiva. Det dreier seg om 60 - 110 lastebiler hver vei pr dag, 5 dager i uka i 14 måneder. Hele Formannskapet var den gangen svært opptatt av at det måtte finnes og utredes andre løsninger før reguleringsplanen kunne behandles/vedtas.

Nytt dobbeltspor videre fra Holm er et viktig og etterlengtet prosjekt med tanke på å utvikle Vestfoldbanen som et konkurransedyktig alternativ til bil. Skuffelsen ble derfor stor for min del da vi fikk planforslaget til første gangs behandling og det viste seg at Jernbaneverket ikke hadde tatt seg bryet med å utrede noen av de spørsmålene vi her i Sande var mest opptatt av. Det var riktig nok lagt ved et ark hvor det var tegnet inn en ”mulig alternativ trasé for anleggsvei”, men verken den eller andre alternative løsninger var utredet og selve hovedløsningen var svært mangelfullt utredet med tanke på både trafikksikkerhet og støybelastning. Det var heller ikke vurdert noen alternativ plassering av massene.

Det var gjennomgående stor frustrasjon i Formannskapet over dette planforslaget som vi oppfattet som mangelfullt for Sandes vedkommende. Flertallet valgte likevel å legge planforslaget ut til offentlig høring for ikke å forsinke prosessen i denne omgang - dog på en del vilkår som bør være oppfylt før planene kan vedtas. De to viktigste av disse vilkårene er etter min oppfatning kravet om en utbyggingsavtale mellom Sande kommune og Jernbaneverket før oppstart, i tillegg til en skikkelig utredning av anleggstransporten med alternativer, konsekvenser og avbøtende tiltak.

I en sak som dette gjør både politikere og administrasjon i Sande kommune sitt beste for å få de beste løsningene for Sande kommunes innbyggere, men det er viktig at innbyggerne selv også engasjerer seg. Det er det som er poenget med å legge en slik plan ut til offentlig ettersyn. Svært ofte reagerer ikke de berørte før arbeidene er i gang, men da er det allerede gjennomført en planprosess over flere år. Når den første traileren passerer Sandetun er det altfor seint å påvirke. Det er nå - fram til 17. desember muligheten er der!