Utbygger Sande Eiendomsutvikling AS gjentar nok en gang å sende ut varsel om oppstart av planarbeid rett før en ferie. Ref. Sande Avis 1.12.22 Detaljereguleringsplan for del av Wingejordet.

Dette er tredje gang vi har mottatt varsel før en ferie. Dette er ganske betegnende for hvordan de forskjellige varslinger er blitt gjort. Enten før juleferie /sommerferie. Er det i håp om at folk har tatt ferie og ikke får med seg tidsfrister og eventuelle innsigelser? Denne gangen er fristen satt til 8.januar mht. innspill. Her er det snakk om 11 boliger i elvebakken, som skal erstatte de tre boligene soml igger på kanten ned til elvebakken. Detaljreguleringen gjelder også alle eiendommene som byggherre ikke eier. Ønsker de å ta av våre tomter slik at de kan lage bredere vei??

NVE har kommet med en rapport oppdatert 25.05.21 for sone 2396 som har;

  • Faregrad: MIDDELS
  • Konsekvens: ALVORLIG
  • Risiko: RISIKOKLASSE 4

Det står også; OBS! Kvikkleire kan forekomme utenfor påviste soner.

Med Gjerdrum-katastrofen friskt i minne julen 2020 er jeg spent på hvordan Holmestrand kommune stiller seg til denne utbyggingen? På Gjerdrum var risikoklassen: 3 og faregrad: Høy.

Når vi ser hva som skjer i Sande sentrum med:

Ny skole som bygges og arbeidene med gymsal som har stoppet opp pga plate som synker. Arbeidene fortsetter når platen er stabil.

Veien fra Kornmagasinet til Sande Sentrum er blitt stengt pga setninger. Alle steder der elver renner på løsmasser som grus, leire og sand kan det skje erosjon. Sandeelva renner langs med hele Wingejordet.

Når skal utbyggelsen på Wingejordet stoppe? Er det når utbygger har fått karret til seg alle tomtene og revet husene? Slik at de kan sette opp høyblokker og totalt rasere et engang godt og trygt bomiljø? Hvor langt skal Holmestrand kommune og politikkere la dette gå?

Har vi ikke nok åskammer å bygge ut på i Sande hvor grunnforholdene er trygge.

Det er noen enkle kjøreregler;

Hvis et område er fullt av kvikkleire, så bygger man ikke hus der.

Hvis et område er utsatt for ras, så bygger man ikke hus der.

Hvis et område er utsatt for flom, bygger man ikke hus der.

Hus bygd på leirgrunn er en reell sikkerhetsrisiko. Ønsker Holmestrand kommune å utsette beboere i Sande sentrum for dette? Hvor mye skal grunnen tåle før det skjer en katastrofe?

Regner med at byggherre har informert alle nye innflyttere i de fire blokkene på Wingejordet om hva slags grunnforhold blokkene er bygd på.

Foreslår at Sande Eiendomsutviklig AS tar vare på de tre eksisterende små husene de har fått tak i og understøtter et godt og trygt bomiljø, men det er vel ikke stor nok profitt. De hevder at eiendommene ligger i et etablert boligområde. Det var en gang et etablert boligområde, men Sande Eiendomsutvikling AS har snart revethalvparten av husene som var her og erstattet dem med blokker. Det er trist når kommersielle boligutviklere får sette avtrykk i landskapet og bomiljø i ei bygd som kjennetegnes som landlig med dyrket mark som nærmeste nabo…

Håper at varsellampene blinker for de som sitter i kommunene og behandler denne saken. Jeg er bekymret for at mitt hjem skal få samme skjebne som flere av husene på Gjerdrum fikk julen 2020. Hvor 10 menneskeliv gikk tapt. Vi har ingen å miste.