Sitter og leser konsekvensutredning av kommunedeling – Holmestrand kommune

Tenker at denne skulle vi hatt før AP og SP igangsatte Holmestrands Undergang.

Første jeg leser er sammendrag og samlet vurdering, her kommer det tydelig fram at rikets tilstand aldeles ikke er en dans på roser, her kommer det fram at kommunens budsjett og økonomiplan for perioden 2022-2025 viser at vi er i en alvorlig økonomisk situasjon, og at ROBEK er faretruende nær, det er satt opp en plan at det skal hentes ut en effektiviseringsgevinst for å snu den alvorlige situasjonen.

Kommunen observerer, merk dere ordet observerer en omstillingsslitasje i kommuneorganisasjonen særlig blant ledere, håper de også observerer en omstillingsslitasje blant ansatte som går på den allerede effektiviseringsgevinsten de er ute etter.

Rapporten peker på risikoen rundt robusthet som tjenesteleveranse i kommunen, her ser jeg at rapporten har tatt et standpunkt ved at de er avhengig i at effektiviseringsmodellen faktisk fungerer, og ikke tatt hensyn til spørreundersøkelsen de har foretatt av de ansatte.

Blir tilbudet bedre ved at et samlet Holmestrand blir lagt under ROBEK?

Blir tjenesteleveransen bedre ved å samle og effektivisere avdelingene?

Hva da med omstillingsslitasje og ansatte som velger å slutte på grunn av samlokasjon.

Rapporten peker også på de økonomiske Konsekvensene.

Igjen viser kommunedirektøren til en krevende økonomisk situasjon i en samlet kommune, han peker på høyere driftsrammer enn inntektsnivå (dette stammer for det meste av nye sentrumsskolen) dette innebærer betydelige innsparinger, dårligere tilbud, samtidig som kommunen trenger økte inntekter som de skal ta igjennom høyere eiendomsskatt, dette anses som en nødvendighet for at en samlet kommunen skal unngå ROBEK, kommunedirektøren har vurdert usikkerheten for innsparingens størrelse som relativ høy, og at dette forholdet medfører en risiko.

Det som er utrolig viktig å lese fra rapporten er at ved en delt Holmestrand kommune er det beregnet at en ny Holmestrand kommune vil få et driftsoverskudd som kan avsettes til disposisjonsfond, fordeles til programområdene eller redusere eiendomsskatten.

Dette er fordi inntekter og utgifter blir grensejustert.

Rapporten har også med en spørreundersøkelse av ansatte som har en helt annen formening om hvordan situasjonen i Holmestrand er en den konklusjonen kommunedirektøren kommer med

I rapporten svarer de ansatte på kommunesammenslåingen:

  • Jeg er mer tilfreds med jobben min: NEI
  • Arbeidsmiljøet har blitt bedre: NEI
  • Motivert til å bidra til kommunedeling: JA
  • I mitt arbeidsområde har tjenesten blitt bedre: NEI
  • I mitt arbeidsområde blir tjenesten påvirket negativt ved deling: NEI
  • I mitt arbeidsområde kan vi levere det samme tilbudet etter deling: JA
  • Kompetansen har blitt bedre: NEI
  • Kompetansen vil påvirkes negativt ved deling: NEI
  • Kapasiteten har blitt bedre: NEI
  • Kapasiteten vil påvirkes negativt ved deling: NEI

Den røde tråden i rapporten sier at Holmestrand uten Sande vil klare seg helt fint og at Sande vil støte på utfordringer, den sier også hvor dårlig sammenslåingen til nå har vært.

Anbefalingene fra kommunedirektøren er at det ikke avholdes folkeavstemming,

Da lurer jeg på om det politiske miljøet i Holmestrand er enige i den konklusjonen, eller om de faktisk skal begynne å høre på lokaldemokratiet og ansatte i sin egen kommune?

Ful forståelse for at ordføreren ikke stiller til gjenvalg, den økonomiske krisen ordføreren har satt oss i er det bare å løpe vekk i fra.

JA til folkeavstemming.