Skolestruktur berører i stor grad både barn, foreldre og nærmiljøet hvor skolen ligger. Når da skolestrukturen blir utfordret, genererer dette naturlig nok mange følelser. Dette gjør disse sakene ekstra vanskelige, og prosessen i forkant av et slik forslag viktig. I flere kommuner har man bedt om lovlighetskontroll fra Statsforvalteren da prosessen i forkant har vært mangelfull. Kompleksiteten i slik saker og ulik praksis i forskjellig kommuner har gjort at Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et eget rundskriv for hvordan kommunene skal saksbehandle slike saker. Hovedprinsippet som løftes frem i dette rundskrivet er at selv om det å legge ned en skole ikke er et enkeltvedtak, bør generelle forvaltningsprinsipper, som at en sak skal være forsvarlig belyst før en avgjørelse blir tatt, være gjeldene.

Det fremheves at i saker som omhandler disse temaene bør skolens samarbeidsutvalg, elevråd, fagforeninger og andre grupper eller organisasjoner som berøres av en nedleggelse få anledning til å uttale seg. Muligheten til å uttale seg i denne saken har vært fraværende - ikke bare en gang, men tre. Administrasjonens forslag om å legge ned Galleberg skole er langt i fra en egen sak, den er et pennestrøk i et regnestykke. Et pennestrøk som ikke lar seg reversere med det første, da mistilliten det skaper hos de det berører ikke gjenvinnes like lett.

Regnestykket for et kommunebudsjett er stort, og Galleberg skole utgjør en liten promille eller to. Akkurat hvor mange promiller er vanskelig å si, når grunnlaget for beregning er mangelfullt. «Vi må handle nå, for vi har ikke råd til å vente» sa kommunalsjefen i fremlegget av budsjettet. Men hvorfor har vi ikke råd til å vente? Hvorfor kan vi ikke vente til kommuneplanen er ferdig utarbeidet? Det har vært etterspurt muligheter for boligutvikling i Nordbygda, og det foreligger konkrete forslag, hva skjer med dem om skolen ryker? Hva skjer med regnestykket da?

Det er mange flere poenger vi mener bør belyses som klimaavtrykket ved skulle transportere 108 elever med buss når du sammenligner det med å kunne gå eller hva mangel på et samlingspunkt gjør med et nærmiljø. Men vi stopper der.

Og kommer med et siste spørsmål som vi ber dere ta stilling til - er denne saken forsvarlig belyst?

Ikke la oss bli en salderingspost på et budsjett, gi oss mulighet til å gå i dialog, til å sammen finne gode løsninger og til å lage en litt mer langsiktig plan.

Vi er åpne for dialog - er dere?