Dette var dagen da et enstemmig kommunestyre sa ja til å ta vare på uberørt natur og viktige friluftsområder for nåværende og kommende generasjoner. Dette var dagen da kloke og ansvarsfulle politikere sa entydig nei til å omgjøre LNF-områder til støyende vindindustriområder.

I formannskapsmøtet 3. februar oppsummerte ordfører Elin Gran Weggesrud det slik: «Ingen politikere fra Holmestrand kommune ønsker å se en vindpark løfte seg mot himmelen ved Hajern eller Skibergfjell. Det er viktig med et tydelig nei fra formannskapet, og fra kommunestyret neste uke».

Og slik ble det. Et enstemmig kommunestyre sa nei til at et ukjent antall monstermaster skulle reise seg mot himmelen og fullstendig dominere store deler av kommunens inngrepsfrie natur.

De sa nei til omfattende arealinngrep og naturødeleggelser som følge av massive anleggsveier, sprengninger, skjæringer, fyllinger og svære oppstillingsplasser som ville gjort at storskauen i Hof aldri ville blitt den samme.

De sa nei til omfattende og komplekse støyutfordringer, som er umulig å forutsi og måle før anlegget står der.

De sa nei til vedvarende og helseskadelig støy for en rekke husstander i Hof og Eidsfoss, som også ville medført til sterkt forringede naturopplevelser for brukerne av de unike rekreasjonsområdene ved Hajern, Øksne og Skibergfjell naturreservat.

De sa nei til betydelige verditap på boliger og fritidsboliger i disse områdene, der det (basert på erfaringer fra andre områder med vindindustri) i ytterste konsekvens kunne blitt vanskelig eller umulig å selge huset eller hytta fordi ingen vil kjøpe.

Hvorfor kan vi med sikkerhet si alt dette? Fordi det finnes erfaringer og bevis langs hele Norges land fra en rekke vindkraftprosjekter med dokumenterte og dyptgripende negative konsekvenser. Og fordi vi nå vet alt dette, og fordi politikerne har satt seg inn i denne problematikken, kunne de ta gode og veloverveide beslutninger i denne svært viktige saken.

Samtidig som de sa nei til vindkraft, sa politikerne ja til bevaring av verdier som gjør det godt å leve i Holmestrand kommune. Varige verdier som bidrar til at mange flytter til og etablerer seg i kommunen, og at så mange blir værende eller flytter hjem igjen etter en periode utenfor kommunen med for eksempel studier og jobb.

De sa ja til at vi fortsatt kan oppleve inngrepsfri natur og nyte stillheten i utmarksområdene våre. De sa ja til til at barna og barnebarna våre skal få ta del i gode naturopplevelser som skaper varige minner og fører verdier og tradisjoner videre fra generasjon til generasjon.

De sa ja til kano- og fisketurer, familier som telter, unger som bader, til strålende skiopplevelser en gnistrende vinterdag i nykjørte skuterløyper, og til praten i jaktlaget rundt bålet en krystallklar høstkveld under elgjakta.

De sa ja til å kunne gå tur med bikkja i en sein kveldstime uten å stadig bli blendet av høyintensive lys fra toppen av turbinene.

De sa ja til å fortsatt kunne legge seg en varm sommerkveld med vinduet åpent uten å bli liggende søvnløs og lytte til den kvernende svisjelyden av turbinvinger som snurrer.

Og viktigst av alt, - med vedtaket "Holmestrand kommune ønsker prinsipielt ikke utbygging av vindparker i uberørt natur, viktige friluftsområder og LNF-områder", erklærte kommunestyret i Holmestrand at varige naturverdier skal trumfe økonomisk vinning og flyktige pengeverdier.

Våre folkevalgte fortjener ros og honnør for at de ikke lot seg verken friste eller kjøpe av fagre løfter og urealistiske og luftige antakelser om mulige fremtidige inntekter. Med dette historiske vedtaket har politikerne stadfestet at verdien av naturen vår ikke kan måles i penger, og at den ikke er til salgs for noen pris.

Vedtaket gir et krystallklart signal til utbyggerselskapet Norsk Vind og grunneierne som er forespurt. Det er ikke aktuelt med vindkraftutbygging i LNF-områdene i Holmestrand kommune.

I dag er det en gledens dag, og vi i Motvind Holmestrand tar frem flagget for i takknemlighet å feire denne viktige avgjørelsen av politikerne våre. Våre folkevalgte valgte rett side, de valgte naturens og folkets side, og de viser handlekraft og evne til å stå samlet når det virkelig gjelder.