Gå til sidens hovedinnhold

Hvor blir det av de gode og åpne prosessene?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For ett år siden etterlyste vi en bredere debatt om nedleggelsen av Galleberg skole. Kommunens svar er en ny prosess preget av et marginalt beslutningsgrunnlag og en lav grad av involvering.

Les også

Vår bekymring er at nedleggelse av skoler i vårt nærmiljø vil redusere aktivitetstilbudet

Vi er veldig klar over den økonomiske situasjonen til Holmestrand kommune, og vi er veldig klar over at det i budsjettrunder alltid vil være mål- og interessekonflikter. Like fullt er det skuffende å se at administrasjonen ikke respekterer kommunestyrets beslutning fra 2020, men legger opp til en omkamp om Galleberg skole. Provoserende er det å se at de velger omkamp uten å drøfte viktige synspunkter som kom frem under meningsutvekslingen i fjor. Beslutningsgrunnlaget synes tynt og Nordre Sande IL ser derfor behovet for nok en gang å uttrykke sin bekymring.

Det er ingen tvil om at spørsmål om skolenedleggelse er et tema som engasjerer. Og det skulle bare mangle. Et lokalmiljø kan mulig miste et tilbud, det er ulike syn på hva som er en god skole og hva som er til det beste for elevene, vi har ulike oppfatninger om reisevei, vi er bekymret for hvordan dette kan påvirke aktivitetstilbudet over tid og ikke minst ligger det en antagelse om at lokalsamfunn svekkes ved nedleggelse av en lokalskole.

For å nettopp unngå at spørsmål om nedleggelse eskalerer og bidrar til et negativt og høyt konfliktnivå, er det viktig med gode prosesser som involverer og som oppfordrer til innspill og meningsutveksling. Det er dette som bidrar til kvalitet i beslutningsgrunnlag, og det er dette som bidrar til at lokalsamfunn opplever å bli hørt.

Les også

Den fattige kommunens byttehandel: en barneskole for to promille

Det vi erfarer nå er dessverre en prosess som ikke synes å ta lokalsamfunnet på alvor og vi ser et budsjettforslag som ikke tar innover seg kompleksiteten som ligger i spørsmålet om endring av skolestruktur og nedleggelse av Galleberg barneskole. Fokuset er i all hovedsak på innsparingen som er estimert til 3,9 millioner. Netto innsparing sier forslaget ikke noe om, men vi antar at innsparingen i realiteten vil være betydelig lavere når det tas hensyn til blant annet økte kostnader til skoleskyss.

Vi etterlyser også informasjon om hvordan administrasjonen har vektet nedleggelsen av Galleberg skole mot potensialet for befolkningsvekst i den nordre delen av kommunen. Det siste året så har vi sett en økende trend ved at flere velger å bosette seg utenfor bykjernene. En mer fleksibel arbeidshverdag har endret perspektiv på bosted og arbeidsvei. Hvordan vet vi at omsetning av eiendom på Galleberg ikke vil medføre økt antall barnefamilier de nærmeste årene? Og i et langsiktig perspektiv ser vi hvilken unik mulighet Holmestrand har med økt interesse for bosetting i vår kommune samt økt næringsaktivitet som sikrer kortreiste arbeidsplasser. Vi forutsetter at kommunen jobber proaktivt innenfor dette mulighetsrommet, og vi ønsker mer informasjon om hvordan det faktisk vil kunne påvirke elevantallet og fremtidig behov for antall skoleplasser.

Les også

Galleberg skole nedleggingstruet igjen

Nedleggelsen av Galleberg skole er alvorlig, det berører over 100 elever, det berører et læringsmiljø som viser gode resultater, det berører det lokale idrettslaget, det vekker sterke følelser og det viser en marginal innsparing sett i forhold til konsekvensene. Så hvor blir det av prosessene?

Nå er det opp til kommunestyret å avgjøre hva vi egentlig står for i vår kommune.

Nordre Sande IL

v/ leder Elise Eek Jensen

(gruppeleder for bandy - Karl Einar Haslestad - har ikke deltatt i behandlingen av denne saken i idrettslaget)

Kommentarer til denne saken