Holmestrand kommune har, på godt norsk, problemer i årene fremover: Holmestrand kommune har et sykefravær det siste året på 9,5%. Vi er blitt fortalt at 1% sykefravær koster kommunen ca. 10 millioner kroner. Kommunens renteutgifter øker fra 29 millioner 2021 til 98 millioner i 2024.

Kommunestyret utarbeidet en rapport i 2021 som viste et behov for vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg de neste årene på inntil 771 millioner kroner. Heldigvis har problemer også løsninger.

Det har i mange år eksistert store planer om å selge kommunale bygg og eiendom, samtidig har gjennomføringsevnen vært liten. Høyre lover at vi faktisk skal gjennomføre. Vi må ta en kritisk gjennomgang av byggene våre: hvor er det ledig kapasitet, hva kan flyttes? Bør vi kanskje ha én teknisk sentral i kommunen, istedenfor tre? Bør vi kvitte oss med administrasjonsbyggene i Sande og Holmestrand, som har et rehabiliteringsbehov på 105 millioner kroner, og flytte inn i langt mindre, mer energieffektive og leide lokaler? Dette er spørsmål vi ønsker å avklare raskt, og der det avgjørende hele veien må være: Sikrer det gode tjenester? Sparer vi penger på å gjennomføre det?

Når vi investerer i bygg i årene fremover, og vurderer hvilke bygg vi skal beholde, så må vi tenke smart, og vi må vite målet og planen før vedtak fattes. Vi kan ikke prioritere å ha mer plass enn vi trenger. Vi må eksempelvis tørre å stå i at når vi har mye ledig skolekapasitet i Sande, samtidig som skolene trenger mer ressurser, ja da vil det å prioritere innholdet i skolen bety at Galleberg skole med 100 elever må nedlegges.

Holmestrand kommune må være en attraktiv arbeidsgiver, der folk er stolte av å jobbe, og der de trives. Vi i Høyre er opptatt av at vi må skape en tillitskultur som starter med forholdet mellom folkevalgte og administrasjon, og som forplanter seg nedover i organisasjonen. En kultur med korte veier – fra de som jobber i tjenesten og opp til politisk nivå, og omvendt. En kultur der man opplever at ledere får ta avgjørelser og gjøre jobben sin, ikke sitte handlingslammet av frykt for å gjøre feil.

Vi må skape en kultur der alle fra kommunedirektør og nedover opplever en arbeidsplass de ønsker å være, ikke et sted man bare er innom på veien til noe bedre. Ansatte har nå vært i kontinuerlig omorganisering i årevis, og fortsatt er man langt ifra mål med å bli ÉN kommune. Nå må vi endelig bestemme oss, og sørge for at ansatte og brukere involveres. Deretter må folk få ro. Vi tror ikke på storstilt konkurranseutsetting av kommunale tjenester i Holmestrand. Vi tror at god ledelse, godt samarbeid med de tillitsvalgte og brukerne, vil være avgjørende for å lykkes. Klarer vi dette tror vi at trivselen og evnen til å stå i jobb går opp. Da tror vi også at sykefraværet, kostnader til å leie inn vikarer og antallet som slutter går ned. Til det beste for den enkelte, og for kommuneøkonomien.

Vi må klare å se den enkelte som er ansatt i kommunen. Hva er dine behov og hvordan kan kommunen tilrettelegge for at du skal kunne stå i jobb? Det må være rom for individuelle tilpasninger. Vi skal fortsette det gode arbeidet med heltidskultur i kommunen, og hindre at folk jobber ufrivillig deltid. Samtidig skal det være mulig å jobbe deltid for dem som ønsker det. Vi må ha turnusordninger som gjør det attraktivt for småbarnsforeldre og andre å jobbe i Holmestrand.

Vi tror på at vi sammen med de ansatte i kommunen kan skape en bedre kommune. Vi tror på at vi kan klare å drifte kommunen smartere og billigere, samtidig som vi leverer gode tjenester til innbyggerne.

Klarer vi dette vil problemene i kommunen vår bli langt mindre, og økonomien bli bedre. Da får vi også eiendomsskatten ned. Høyre lover ansvarlighet, tydelig styring og helhetlig tenking hvis vi vinner valget. Vi skal ikke love mer enn vi kan holde, og vi skal holde det vi lover.

Godt valg!

Alf Johan Svele, Hedda Wike og Aleksander Leet, 1, 2, 3. kandidat for Holmestrand Høyre