Siden samhandlingsreformen trådde i kraft i 2012 skal pasienter overføres tidligere til kommunene. Det innebærer at kommunene får ansvaret for pasienter som er sykere og mer pleietrengende enn tidligere.
Men når kommunene ikke har kapasitet til å ta imot pasientene må de betale over 4.200 kroner per døgn til helseforetakene etter at de er meldt utskrivningsklare.

Skrives ut for tidlig

Kommunalsjef for helse og velferd, Fritz Solhaug forklarer de kraftige økningene med en betydelig økning av utskrivningsklare pasienter med et mer komplekst sykdomsbilde.
– Vi oppfatter det som om sykehusene har et større fokus på utskrivningsklare pasienter og at det for Sande kommune sin del først har gitt utslag i siste del av 2014. Vi mener at mange pasienter skrives ut for tidlig, forklarer Solhaug.

Utreder

Ifølge Solhaug har Sande kommune startet en større utredning for å se på dialogen med sykehusene og tilrettelegging slik at de står bedre rustet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Han henviser da til hjemmesykepleien hvor hovedpresset blir størst.
– Når pasientene skrives ut fra sykehus skal kommunen overta ansvaret. Da skal hjelpen entes gis i hjemmet, eller hvis pasienten er for syk til å være hjemme, må alternativet blir en plass på Sandetun. Men vi har også utfordringer her. Da våre rehabiliterings- og korttidsplasser også er opptatt av pasienter som venter på langtidsplass, så er det for dårlig ”flyt” av pasienter, og omsorgstrappen fungere ikke godt nok. For øvrig mener jeg at en del av problematikken skyldes at vi over tid har hatt for lav terskel på tildeling av plass på sykehjem, mener kommunalsjefen.
Derfor blir blant annet rehabilitering i hjemmet et viktig element i utredningen som pågår. Dette for å frigi plass og kapasitet på avdelingene ved Sandetun.
Solhaug påpeker også at sykehuset, som er en spesialisthelsetjeneste, legger føringer for hvordan behandling pasienten skal få ved hjemkomst.
– Dette er det ikke sykehuset som skal avgjøre. Når pasienten er skrevet ut blir ansvaret overført til kommunen, fortsetter han.

– Ingen sammenheng

– Vi må løse disse utfordringene og få ned kostnadene, konstaterer Solhaug.
– Har dette en sammenheng med innsparingene og omorganiseringen av helse og omsorgstjenestene i Sande kommune de siste årene?
-Nei, det har ikke hatt særlig sammenheng. Økningen har blant annet kommet som et resultat av fokuset som sykehusene har på nettopp utskrivningsklare pasienter og at pasientene blir skrevet ut tidligere enn før, svarer Solhaug.

Tar imot pasientene

Kommunalsjefen forklarer at driften av én sykehjemsplass koster cirka 1,1 million kroner i året.
– Det betyr at kostnadene knyttet til utskrivningsklare pasienter tilsvarer en halv sykehjemsplass. Vi ville heller brukt pengene på en halv plass, forklarer kommunalsjefen videre.
Han påpeker at kommunen har tatt imot de utskrivningsklare pasientene så fort de har kapasitet til. Men at det i siste halvdel av 2014 ikke strakk til. For øvrig minner kommunalsjefen om at Samhandlingsreformen skulle finansiere forebyggende tiltak og tjenester for å styrke rehabilitering. Dette er midler Sande kommune ikke har fått. Tvert imot har utgiftene kommunen har hatt til spesialisthelsetjenestene (sykehuset) vært større enn mottatt bevillinger. Dette er i seg selv en svært stor utfordring.
– Hvis du ser på statistikken er dette ett scenario for flere Vestfold-kommuner. Horten og Holmestrand har også hatt store sprang i forhold til utskrivningsklare pasienter, avslutter han.