(Jarlsberg Avis)

Kommunedirektørens forslag til innsparingstiltak kan neppe komme som noen overraskelse på våre politikere. Allerede i 2017 advarte Fylkesmannen oss, etter å ha satt seg grundig inn i kommunens økonomi, budsjett og økonomiplaner. Valgene var helt åpenbare – enten måtte vi redusere investeringene eller så måtte vi redusere dramatisk på tjenestenivået i kommunen, alternativt øke inntektene.

I den situasjonen kommunen nå er i, så nytter det ikke å drive partipolitisk spill. Nå må politikerne tørre å ta valg uavhengig av valgløfter og tidligere politiske vedtak. Politiske vedtak gjelder vel strengt tatt til nye vedtak fattes.

Administrasjonsutvalget og formannskapet diskuterte kommunedirektørens forslag til tiltak 23.4. Her viser vi til det arbeidstakerrepresentantene i administrasjonsutvalget uttalte.

LES Nye korona-kroner til Holmestrand – men bedriftene som virkelig håver inn i Vestfold, ligger i en annen kommune

Merforbruket i helse

Deler av debatten dreide seg naturlig nok om merforbruket i helsesektoren på rundt 35 millioner. Budsjettmessig er det snakk om «overforbruk», men alt tyder på at disse utgiftene vil fortsette å øke i årene som kommer. Årsaken er at det blir flere eldre og dermed flere syke som har et komplekst sykdomsbilde og det genererer langt flere vedtak enn det var for et par år siden. Det er meget stor byggeaktivitet i kommunen.

Det betyr flere eldre og yngre innbyggere og brukere av kommunens tjenester. Det vil legge ytterligere press på både skoler, barnehager og helse -og omsorgstjenester.

Som et av flere tiltak innføres det nå både innkjøpsstopp og ansettelsesstopp. Hva med å innføre byggestopp?

Betalt spisepause

Flere politikere i Holmestrand ønsker nå å ta en omkamp i forbindelse med betalt/ubetalt spisepause. Kommunedirektøren sier i sitt saksframlegg at innføring av betalt spisepause for alle koster mellom 8 og 9 millioner. Vi kan ikke skjønne hvordan man kan komme fram til et slikt beløp, for her finnes ikke fasitsvar. Både Sande og Hof hadde betalt spisepause før sammenslåing. Hvis arbeidstakeren ikke har mulighet til å forlate arbeidsplassen, eller det ikke finnes noe tilfredsstillende spiserom, eller det forventes at arbeidstakeren skal være tilgjengelig, så skal pausen anses som arbeidstid og det skal betales lønn for denne tiden. Betalt spisepause betyr større tilgjengelighet – og etter vårt syn bedre tjenester. Hvis ikke betalt må det bygges spiserom der det mangler – som koster, og blir man pålagt arbeid i pausen, betyr det overtid. Det er ikke betalt spisepause som velter kommuneøkonomien. Her velger vi å referere til en av våre politikere: «Det er kanskje først nå vi betaler ansatte for den jobben de har gjort hele tida»

LES Korona-smell for NAP Nordisk- over 20 er helt eller delvis permitterte

Kommunale bygg

Kommunedirektøren forslår også å kutte i vedlikeholdet av kommunale bygg med 1 million i 2020. Manglende vedlikehold over år har skapt en situasjon hvor skolebygg nå må rives og det må bygges nytt. Kostnadene på disse nybyggene ligger anslagsvis på nærmere 800 millioner..

Til tross for at biblioteket i Hof, lege- og tannlegekontoret fungerte godt og at ungdomsklubben hadde gode lokaler i kulturhuset nær skolen, inkl. musikkavd., scene for teater og kunstgressbane rett ved, gikk flertallet for nybygg i Hof sentrum. Her har 15 millioner blitt til 50. Forstå det den som kan.

Valg som smerter

Avslutningsvis vil vi presisere at det ikke er kommunedirektøren vi «skyter» på. Vi vet det ikke er med lett hjerte han foreslår kutt i tjenester. Tjenester som er forebyggende er helt nødvendig for enkeltmennesker, familier og er en investering for framtida. Det er skremmende og frustrerende at vi ikke skal ha mulighet til å forebygge og gjøre det vi vet fungerer i befolkningen. Så lenge politikerne har unnlatt å høre på Fylkesmannens råd, har kommunedirektøren intet valg. Et valg som vil smerte – både for kommunens ansatte og innbyggere.

Kommunen er i en alvorlig økonomiske situasjon, og vi forventer at politikerne skjønner alvoret og tar grep!

LES Knapt flertall mot utviding av Fredly barnehage: – Nesten litt uetisk