Et hvert menneske har behov for å bli sett og anerkjent av andre. Ethvert menneske har behov for å føle seg likt av andre, og spesielt av de personene de har i sin nærhet.

Dette gjelder like mye barn som voksne. For ethvert barn og enhver ungdom i barnehage og skole er det derfor svært viktig at barnehagelæreren og skolelæreren ser barnet og ungdommen og har tid til hver enkelt. Han/ hun må skape et godt forhold til barnet og ungdommen og de må føle seg likt av læreren. Dette er nemlig grunnlaget for at barnet og ungdommen er åpne for læring.

Det er alltid mange meninger om skole og barnehage, spesielt når det nærmer seg valg, og hva som skal til for at barn og ungdommer lykkes. Men hvorfor ikke spørre ekspertene på området? Altså lærerne i skole og barnehage? Det er nemlig de som vet hva som skal til for at barna og ungdommene lærer det de skal. Og svaret fra dem på om et barn lykkes i barnehage og skole er egentlig svært enkelt: gruppene eller klassene må være små nok til at lærer har tid til å skape et godt forhold til den enkelte, og læreren må ha lærerutdannelse eller barnehagelærerutdannelse for å få til dette forholdet.

Det er barnehagelærerne som har ansvaret for opplæringen i barnehage, og i en barnehage er det 1 lærer for 14 barn over 3 år og 1 lærer for en gruppe på 7 barn under 3 år. I tillegg er det 2 fagarbeidere på hver slik gruppe. Dette høres i første omgang bra ut. Dessverre er det slik at dette ikke er virkeligheten. Hver barnehagelærer har 4 timer planleggingstid i løpet av en uke. I tillegg er det ofte høyt sykefravær grunnet krevende fysiske arbeidsforhold, og vikarer er det lite av, spesielt de som har godkjent utdannelse som barnehagelærer. Dette betyr at det ofte ikke er 1 barnehagelærer per 14 barn over 3 år eller per 7 barn under 3 år.

Vi i Utdanningsforbundet vil derfor ha 1 barnehagelærer for hver gruppe på 12 barn over 3 år og 1 for hver gruppe på 6 barn under 3 år. I tillegg vil vi ha 1 ekstra barnehagelærer i hver barnehage som ikke er bundet til noen gruppe og 1 ekstra barnehagelærer for hvert 8. barn totalt i barnehagen.

Dette er det som skal til for å sørge for at det alltid er nok barnehagelærere til stede i hver barnehage. Da er det nok barnehagelærere til å se og ha tid til hvert enkelt av barna de har ansvaret for. Og dette er det som skal til for at barna får den opplæringen de har rett på i barnehagen. I skole gjelder det samme prinsippet: gruppene må være små nok til at lærerne har tid til hver enkelt.

Tid til å se elevene sine, snakke med dem og anerkjenne dem. Tid til å skape det forholdet som skal til for læring. Det er vedtatt en lærernorm, hvor det skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1. – 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. – 10. trinn. Dette høres igjen kanskje bra ut, men legg merke til ordleggingen her: per lærer. Utregningen blir gjort som et gjennomsnitt av antallet elever på 1. – 4. klasse, 5. – 7. klasse og 8. – 10. klasse og antallet lærere på disse trinnene. Dette betyr at vi i Holmestrand kommune fremdeles har mange klasser med nærmere 30 elever i hver klasse, og at 25 – 30 er mer normen her enn 20, også i klassene i 1. – 4. trinn. Det gjør det umulig for lærerne i skolen å se hver enkelt, snakke med hver enkelt og anerkjenne hver enkelt. Dermed også umulig å lære hver elev det han/ hun må lære i hvert fag.

Igjen vil vi i Utdanningsforbundet ha maksimal størrelse på hver klasse. I 1. – 4. klasse må det maksimalt være 15 elever i klassen, i 5. – 10. maksimalt 20 og på videregående maksimalt 15 i yrkesfagsklassene og 24 i studieforberedende klasser. Dette gir lærer tid nok til den enkelte elev, fordi hver enkelt elev er viktig og må føle seg som viktig av læreren. Dette gjør det mulig å se, snakke med og anerkjenne hver av elevene den enkelte lærer har – og muliggjør at læring for eleven finner sted.

Disse tallene er ikke tilfeldige, men basert på våre egne barnehagelæreres og våre egne læreres mange års erfaring i Holmestrand sine barnehager og skoler. Dette er den forskningen dere innbyggere og politikere i Holmestrand kommune må ta utgangspunkt i. Vi vil det beste for våre barn og ungdom, og det betyr mer tid til hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom gjennom mindre størrelser på grupper og klasser.

Spørsmålet blir da: Hvordan vil de politiske partiene i Holmestrand kommune få dette til?

Utdanningsforbundet i Holmestrand v/ lokallagsleder Ingunn Solberg