Norsk Lektorlag Vestfold reagerer sterkt på «grønnmaling» av det som i realiteten er drastiske kutt i videregående opplæring i Vestfold og Telemark de nærmeste årene.

Norsk Lektorlag Vestfold, synes det er trist at fylket misbruker miljøargumenter og bruker begrepet «grønn omstilling» når realiteten er rett og slett et stort kutt for de videregående skolene, og som rammer både elever og lektorer/lærere. En ting er å prøve å skjønnmale en situasjon, noe annet er at man her prøver å «grønnmale» den, for å slippe debatten.
Fylket har nå lagt ut en oversikt over hvilke typer kutt man ønsker i skolene. Det er her man ser konsekvensen av fylkestingets budsjett, og det man kaller «Krafttak for verdiskaping gjennom grønn omstilling». Norsk Lektorlag Vestfold mener denne bruken av begrepet «grønn omstilling» ødelegger for miljøsaken ved at man prøver å få fokus bort fra det som er realiteten.

Det reelle, og det som bør drøftes her, er nemlig at det ligger an til et kutt i fylkets skoler, på til sammen 270 millioner kroner de nærmeste årene. Norsk Lektorlag Vestfold mener at skolene snarere bør styrkes! Det er jo slik at Vestfold og Telemark var blant de to fylkene i Norge, som har brukt minst på drift pr. elev allerede. Nå blir det altså enda trangere økonomi i skolen. Det er lite tvil om at elevene i fylket vil få mindre valgfrihet, et dårligere tilbud og utstyr, og færre vil få sitt førstevalg av skole/linje innfridd, slik kuttlista ser ut i dag.

Norsk Lektorlag Vestfold er selvfølgelig positive til et grønnere samfunn. Det er de kloke hodene som skal redde miljøet og stå for den grønne omstillingen. Men at man i en slik situasjon vil kutte i skolebudsjettene, blir da å gå baklengs inn i fremtiden.

Noen åpenbare paradokser synes også å komme klart frem i kuttlista til fylket. På en side snakker man om viktigheten av digitalisering, men samtidig må man regne med ha IKT-utstyr som er fem år gammelt! Slik den digitale utvikling er, så er dette definitivt å gå i feil retning. Er det noe Korona-krisen har vist oss, så er det viktigheten av et oppdatert, moderne og robust IKT-utstyr.

En annen ting er renhold og vedlikehold kuttes med nærmere 7,5 millioner i forslaget. Den beste investeringen man kan gjøre, som også er grønn investering, er å ta vare på og vedlikeholde det man har. Det pekes også på at de siste ukers krise viser hvor kritisk viktig renhold er på skolene, for både elevers og ansattes trygghet.

Fylkeskommunen sier de også skal vurdere muligheter for effektivisering og innsparing i forbindelse med lærernes arbeidstidsavtaler. Det man legger opp til her synes klart å være, en fortsatt, (og økt) «borttelling» av undervisningstimer fra lærere og elever. Dette er noe som dessverre har vært praktisert i Vestfold i snart 20 år. Norsk Lektorlag Vestfold mener at elevene i fylket snart må få den undervisning de har krav på ifølge Opplæringsloven. Vi vil ha flere timer med elevene, ikke færre. Da må det bevilges mer penger til mer undervisningstid og ikke mindre. Ikke minst er det viktig for å kunne følge opp de elevene som sliter.

Norsk Lektorlag Vestfold frykter at disse «grønnmalte» kuttene vil gjøre Vestfold og Telemarks skoler mindre attraktive, og med dårligere kvalitet, for både ansatte og elever. Det er faktisk det motsatte av grønn omstilling, for det er kunnskap som skal løse våre utfordringer i fremtiden.

Norsk Lektorlag Vestfold frykter nå at elevene i det nye fylket vil sakke akterut, som følge av disse store innsparingene.