Vi har, som folkevalgte i Holmestrand, med forundring, og økende urolighet, merket oss de stadige utspillene om sykehustilhørighet for vår kommunes innbyggere fra ulike personer uten lokal tilhørighet eller kunnskap. Felles for utspillene så langt er ønsket om at hele Holmestrand kommune skal tilhøre Tønsbergs sykehus. I disse utspillene er det helt andre hensyn enn våre innbyggeres interesser, ønsker og behov som er blitt vektlagt. For Holmestrands kommunestyre er det ett hensyn som er avgjørende. Hva gir våre innbyggere det beste helsetilbudet?

LES OGSÅ: Sykehuset vårt er i fare – la oss mobilisere

En delt løsning der Holmestrand og Hof tilhører Tønsberg sykehus, og Sande tilhører Drammen sykehus har i hele arbeidet med kommunesammenslåing vært forutsatt, og sterkt ønsket av både folkevalgte og innbyggere. Dette var en av sammenslåingsprosessens viktigste saker, og noe våre innbyggere var svært opptatt av. Den eneste uttalelsen fra helseforetaket i sammenslåingsprosessen som handlet om sykehustilhørighet, var at det forelå stortingsvedtak der Sande lå inne i pasientgrunnlaget for nye Drammen sykehus.

LES OGSÅ: Holmestrand viktig for SiV og Tønsberg

Ønsker ikke å velge

Det har aldri vært uttalt i sammenslåingsprosessen fra Helse Sør-Øst eller andre sentrale aktører at en sammenslåing mellom Sande og Holmestrand ville måtte medføre at den nye kommunen måtte velge ett sykehus, og at store deler av kommunen ville miste sitt lokalsykehus. Å presse gjennom en løsning der kommunen utelukkende tilhører enten Tønsberg eller Drammen sykehus ville dermed være et brudd på de forutsetningene innbyggerne la til grunn for sitt valg. Et enstemmig kommunestyre har som en konsekvens av at vi forutsetter en delt løsning inngått legevaktsamarbeid med både Drammen og Tønsberg.

LES OGSÅ: Per er redd for utviklingen dersom SiV mister pasienter: – Ikke gjennomtenkt på noe hold

Helse Sør-Øst har selv spilt inn en delt løsning som alternativ, og redegjort for at dette er en mulighet. Tid og tilgjengelighet er svært viktig for både pasienter og pårørende. Fra Tuft nord i Sande er det 10 minutter til Drammen sykehus og 45 minutter til Tønsberg. Fra Sande sentrum er det 20 minutter til Drammen og 35 til Tønsberg. I Holmestrand er det tilsvarende kortere mot sør. Vi er en kommune i randsonen, og der Sande har langt bedre kollektivløsninger mot Drammen enn Tønsberg, og tilsvarende motsatt i Holmestrand. Fritt sykehusvalg gjelder som kjent kun ved planlagt behandling, ikke ved øvrige hendelser, og er ikke et relevant argument i debatten.

LES OGSÅ: Kan bli dramatiske kutt på sykehuset: – Vi er veldig bekymret for tilbudet

Skeptiske til SiV-kapasitet

Holmestrands kommunestyre er også kritisk til om Sykehuset i Vestfold vil være rustet til å ta imot innbyggerne fra Sande. Sykehuset i Tønsberg har, som Tønsbergs Blad skriver 20.januar, høyest andel korridorpasienter av alle sykehus i hele Helse Sør-Øst, og har hatt det over lengre tid.

Vi noterer oss at ledelsen i helseforetaket selv mener det ikke handler om kapasitetsutfordringer, men merker oss at pasientombudet i Vestfold i sin siste årsmelding skriver følgende om problematikken: «Hvorvidt man har tilstrekkelig med senger – blant annet etter reduksjon av senger de siste årene, synes i liten grad å bli trukket inn i vurderingen.» I Drammen er Sande en del av pasientgrunnlaget, og både nåværende og fremtidig sykehus er dimensjonert for å betjene Sandes befolkning.

Det er ingen av helseforetakene som taper eller vinner på en delt løsning. Da fortsetter dagens finansiering for begge foretakene. Vinnerne er innbyggerne, pasientene og pårørende som får beholde det sykehustilbudet som er nærmest, lettest tilgjengelig og som folk er veldig fornøyde med.

LES OGSÅ: Hele Norges overvekts-ekspert forteller om jobben sin: – Latteren er aldri er langt unna, og selvhøytidelighet er fraværende.

Kommunereformen skal gi bedre tjenester for folk. En endring av sykehustilhørighet som en utilsiktet følge av kommunesammenslåingen spenner bein under dette. Vi er usikre på om folk utenfor Holmestrand forstår hvilken sprengkraft som ligger i dette spørsmålet. Dersom sykehusforetaket skulle presse gjennom en løsning der våre innbyggere tvinges til det ene eller andre sykehuset, vil konflikter som preget sammenslåingsprosessen igjen blusse opp, og vår innsats for å bygge en felles kommune med felles tilhørighet gjøres vanskeligere.

LES OGSÅ: Blårussen og sykehusene

Vår plikt som folkevalgte er å sørge for at våre innbyggere får et best mulig helsetilbud. Vi er fra Rødt til Fremskrittspartiet enstemmige om at den beste løsningen er en fortsettelse av dagens løsning der Sande tilhører Drammen sykehus og Holmestrand og Hof tilhører Tønsberg. Vi forventer at våre partifeller både nordover og sørover bruker sine påvirkningsmuligheter for å bidra til den løsningen som gir Holmestrands innbyggere det beste tilbudet, og at de ikke forsøker å bruke våre innbyggere i et spill til inntekt for sine egne særinteresser og lokalsykehus. Det er ingen tjent med.