- Gjennom prosjektet Nytt blikk har det vørt en kulturendring hos lederne og de ansatte i Holmestrand kommune. Dette har bidratt til en økning i antall heltidsstillinger, forteller Grethe Hagen.

I tillegg har de tillitsvalgte jobbet for arbeidstakernes rettigheter knyttet til økte stillingsandeler i forbindelse med arbeidsmiljøloven for sine medlemmer. Alle kravene som fagforbundet har lagt inn har blitt oppfylt, forklarer hun videre.

Omfattende prosjekt

Hagen vil rose ledere og administrasjon for det gode samarbeidet de har hatt ved å finne løsninger slik at ansatte har fått økt sine stillinger.

Holmestrand kommune var med i NyttBlikk som var et læringsnettverk for utvikling av heltidskultur. Nettverket NyttBlikk ble ledet av KS i samarbeid med yrkesorganisasjonene Delta, Fagforbundet, og NSF. Kommune var med i læringsnettverket fra høsten 2015 og det ble avsluttet november 2017.

- Grunnet kommunesammenslåingen med først Hof og så Sande har arbeidet med heltidskultur ikke vært mulig å prioritere i 2018-2019, sier Hagen.

Med i prosessen

Etter at kommunen var med i NyttBlikk er det blitt en kulturendring hvor tjenestelederne har fokus på å øke stillingsprosenten der det er mulig.

- Resultat er flere kjente på jobb til enhver tid, noe som er bra for både pasienter og ansatte. Tillitsvalgte er med i alle prosesser, understreker Hagen.

Oppsumeringsdokumentet om NyttBlikk står det dette:

- Utfordringene knyttet til heltid og lave stillingsstørrelser er særlig store innen helse, pleie og omsorg, der omfanget av turnusarbeid er stort. KS har derfor laget en oversikt over situasjonen i dette tjenesteområdet for alle landets kommuner.

* Kilder fra KS PAI register for Holmestrand kommune viser innenfor helse , pleie og omsorg i turnus fra 2015-2018 at kommune har hatt en økning på andel heltidsansatte fra 17,8% til 23,7% det vil si 5,9% økning.

*Tilsvarende tall i forhold til gjennomsnittlig stillingstørrelse i turnus fra 2015 til 2018 59,1% til 65,3%. Det vil si 6,2% økning.